Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

zaterdag, 03 februari 2018 23:34

Lopende Zaken 2017

Per regio wordt in dit document een opsomming gegeven van de activiteiten waar TeVoeters bij betrokken zijn.

Gelderland
TeVoet Gelderland neemt deel aan het Wandeloverleg Gelderland (WOG). Vanuit dit WOG wordt gewerkt aan de volgende punten:
- werken aan realiseren van een aantal (ongelijkvloerse) oversteken van de nieuw aan te leggen A15 en N18
- wensen en suggesties meegeven bij het groot onderhoud van wegvakken voor behoud en verbetering van het wandelnetwerk
- aanpakken van niet-beveiligde overwegen
- werken aan een wandelroutenetwerk, in eerste instantie op de Veluwe
- adviseren van gemeenten op het punt van wandelen bij het opstellen van een gemeentelijke Omgevingsvisie
- jaarlijks is er een overleg met de padcoördinatoren.

Utrecht
- belangrijkste activiteiten zijn gericht op het realiseren van een goed wandelnetwerk met zoveel mogelijk onverharde paden. Momenteel wordt gewerkt aan fase C: de Kromme Rijnstreek. Bij ontwerp en controle van het knooppuntensysteem zijn 10 vrijwiggers betrokken (naast medewerkers en vrijwilligers van andere organisaties).
- aanbrengen van schildjes voor de Oude Hollandse Waterlinie Route op de paaltjes en het beschrijven van de route

Flevoland
- regelmatig overleg met de belangenbehartiger Flevoland van Wandelnet
- beschrijven van wandelroutes vanuit het bezoekerscentrum De Gesteentetuin bij Schokland voor het Flevolandschap
- betrokken bij markeren van het Pionierspad (LAW 1-2)

Noord-Holland
TeVoet Noord-Holland neemt deel aan het Wandeloverleg Noord-Holland (WONH). In dit WONH worden problemen besproken die wandelaars in de provindie Noord-Holland ondervinden en worden daarvoor oplossingen gezocht. De volgende zaken spelen:
- het open houden van de (onbewaakte) spoorwegovergang Alverna ten zuiden van Heemstede
- de dijkverhoging en verzwaring van de IJsselmeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn
- de mogelijkheden voor wandelaars om over de sluis bij Edam te lopen
- de verbinding tussen A8 en A9 bij Assendelft/Heemskerk
- de aanleg van een fietspad over een dijk bij Wieringen
- verbinding Volgermeer - Poppendammergouw
- taludtrappen in Trekvogelpad bij A7

Zuid-Holland
TeVoet Zuid-Holland heeft veel zeer actieve leden. Er is ook een actief Wandeloverleg Zuid-Holland (WOZH), dat regelmatig bij elkaar komt. Om het onderlinge contact te onderhouden en nieuwe mensen bij de activiteiten te betrekken wordt er maandelijks een wandeling georganiseerd.
Waar houdt het WOZH zich vooral mee bezig:
- nu het wandelroutenetwerk vrijwel compleet is, gaat er meer aandacht naar het instandhouden en verbeteren ervan. Hierbij worden netwerken nagelopen en fouten en mogelijkheden voor verbetering gemeld. Ook wordt gewezen op opheffen van barriëres en op het (bv op kaarten) zichtbaar maken van de ondergrond (verhard/onverhard). Op provinciaal niveau is er een Klankbordgroep Wandelroutenetwerk (WRN) Zuid-Holland ingesteld waaraan ook TeVoeters deelnemen. Door wijzigingen in de financieringsstructuur is het nu zoeken naar nieuwe financiële bronnen voor nieuwe routes.
- door TeVoeters uit Zuid-Holland wordt in samenwerking met TeVoet-regio Utrecht gewerkt aan het realiseren van verbindingen tussen verschillende wandelroutenetwerken, bv in Woerden waar de netwerken Gouwe Wiericke en Utrecht West samenkomen, maar niet op elkaar aansluiten, en mbt de Lopikerwaard.
- met andere partijen wordt samengewerkt om 'de mooiste wandelroute in de gemeente Krimpenerwaard' te maken, in het kader van promotie van de polder.
- rond de Biesbosch is er werk aan de winkel in het project "Ruimte voor de rivier". Hier wordt samengewerkt met TeVoeters uit Noord-Brabant. Een voorbeeld: de dijkversterking is nu klaar. Het toegankelijk maken van deze dijken voor wandelaars is een (langetermijn)doel.

Limburg
TeVoet Limburg neemt deel aan het Wandeloverleg Limburg. De volgende punten hebben de aandacht:
- de gevolgen van de aanleg van de Buitenring rond Heerlen en de omliggende gemeenten (Parkstad Limburg)
- toekomstige verbreding van de A2 en de gevolgen voor de LAW's
- overleg met de coördinator van het routepunt Zuid-Limburg over de plannen voor het ontwikkelen van een knooppuntennetwerk in Zuid-Limburg

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet