• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Nieuws

Uncategorised

jaarverslag 2015 TeVoet

 

Te Voet - Vereniging van Wandelaars

Jaarverslag 2015

 


 

Dit verslag bestaat uit twee delen:

  1. het verslag van activiteiten op bestuurlijk en landelijk niveau;
  2. het verslag van activiteiten in de regio’s.

Deel 1 - Verslag van activiteiten op bestuurlijk en landelijk niveau

Alvorens verslag te doen van de activiteiten van de landelijke vereniging, heeft het bestuur de droeve taak het overlijden te melden van de penningmeester van de vereniging, mevrouw Marja Schuurman, op 31 maart 2016. Met Marja heeft de vereniging een enthousiaste penningmeester verloren, die hield van buiten zijn: wandelen, fietsen en tuinieren. In de korte tijd die zij als penningmeester heeft kunnen optreden, heeft zij de financiële administratie nauwkeurig beheerd. Tot op het laatst van haar leven bleef zij belangstelling voor de vereniging behouden en stemde ze van harte in met de beleidsvoornemens van het bestuur. Wij missen haar zeer.

Kennismakingsbezoeken van het Bestuur

Zoals in zijn beleidsvoornemens tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering aangegeven, is het nieuwe bestuur van TeVoet bij een aantal regiovertegenwoordigers van TeVoet langsgegaan om te zien wat er in de regio’s speelt. Leden van het bestuur zijn langs geweest bij vertegenwoordigers van de regio Zuid-Holland/Wandeloverleg Zuid-Holland, bij het wandeloverleg Noord-Holland, in de regio Zuid-Limburg en in de regio Gelderland. Bezoeken aan de andere regio’s zullen nog volgen.

Wat bij al deze bezoeken opviel, was dat een kleine groep van vrijwilligers een zeer divers takenpakket uitvoert, vaak in samenwerking met gemeenten, regio’s, provincies, natuurverenigingen en/of andere instanties. De leden van TeVoet voeren deze taken uit als vrijwilligers. Het valt op dat de genoemde instanties en organisaties niet zozeer een beroep doen op deze vrijwilligers omdat het leden van TeVoet zijn, maar meer omdat ze deskundig zijn en veel (wandel)gebiedskennis hebben. Instanties nemen contact op met een of meer personen (die dan al dan niet lid zijn van TeVoet) om een bepaalde klus te klaren. Onze leden zijn betrokken bij het plannen van wandelroutes, het uitzetten en het onderhoud ervan. Ook organiseren zij wandelevenementen waaraan iedereen kan meedoen.

Beleidsnotitie Bestuur

Mede op basis van bovengenoemde gesprekken heeft het Bestuur een beleidsnotitie opgesteld die in de algemene ledenvergadering van 2016 zal worden besproken. In mei 2016 is een concept van deze notitie besproken met een groep van actieve leden. Ook is van een aantal leden schriftelijke commentaar ontvangen op het concept. Deze opmerkingen hebben geleid tot een bijstelling van de beleidsnotitie.

Kennismaking met andere organisaties: Wandelnet en Nivon

Het Bestuur van TeVoet heeft gesproken met het Bestuur van de Stichting Wandelnet en met medewerkers van Wandel*, het uitvoerend bureau van deze stichting. Informele samenwerking tussen TeVoet en Wandelnet bestaat op regionaal en landelijk niveau door TeVoet leden, die ook vrijwilliger of regionale belangenbehartiger zijn voor Wandelnet.

Het Bestuur heeft een tweetal malen gesproken met (bestuurs)vertegenwoordigers van Nivon. Nivon en TeVoet hebben de wens uitgesproken om nauwer te gaan samenwerken, met name op het gebied van de berichtgeving over elkaars activiteiten en het organiseren van wandelactiviteiten, o.a. themawandelingen.

Ontwikkelingen rond regionale wandelrouteplanners

In mei 2016 hebben Frans Meijdam namens de regio ZH en het Bestuur intensief overlegd over de rol die TeVoet kan spelen in de ontwikkeling van digitale Wandelrouteplanners, zogenaamde WRPs. Diverse provincies hebben een dergelijke planner, echter de functionaliteit en de gebruikersinterface verschillen. De WRP van Wandelnet is beperkt en biedt niet de mogelijkheid een onderscheid te maken tussen verharde en onverharde paden. De conclusie van het overleg is dat TeVoeters een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een ideale WRP door de bestaande WRPs te vergelijken en de gewenste gebruikersspecificaties op te stellen. Het bestuur van TeVoet zal de leden van harte uitnodigen aan dit samenbindend project bij te dragen. 

Lopend Vuur

Het blad Lopend Vuur kwam drie maal in het verslagjaar uit. Het blad kent een aantal vaste inzenders van artikelen, waarmee een gevarieerd beeld van 'onverhard Nederland' wordt geschetst. Het aantal inzenders mag voor de continuïteit van het blad wel stijgen, het steunt nu op een te kleine groep trouwe inzenders. In het laatste nummer zijn voor het eerst kaartjes opgenomen die via opentopo zijn gemaakt. Hierdoor wordt een grote kwaliteitsverbetering van het kaartmateriaal in het blad bereikt.

Website TeVoet

Het Bestuur heeft de website van TeVoet vergeleken met die van andere wandelorganisaties en een aantal voorstellen ter verbetering gedaan. Een van de bespreekpunten is de nieuwsvoorziening. Voor actuele informatie is een webbeheerder afhankelijk van input van derden. In de loop van het najaar van 2016 hoopt het Bestuur met de webbeheerder veranderingen door te voeren die de Vereniging TeVoet beter zichtbaar en bereikbaar te maken en die de bezoeker van actuele wandelinformatie voorziet.

Ledenadministratie

Het totaal aantal leden is momenteel 509, dit is inclusief degenen die hebben aangegeven per 1 januari 2017 te willen opzeggen. Het sturen van aanmaningen aan leden die hun bijdrage nog niet hadden betaald, heeft helaas wel geleid tot een nogal hoog aantal opzeggingen in mei 2016.

Er heeft een ‘opschoningsactie’ plaatsgevonden bij met name cadeau- en ‘gratis’ abonnementen, waarover aanvankelijk wat onduidelijkheid was. Wat betreft cadeau-lidmaatschappen is afgesproken die automatisch aan het eind van het jaar te stoppen en de ontvangers tegen die tijd aan te schrijven of zij al dan niet betalend lid willen worden. De ‘gratis’ (uitwisselings-)lidmaatschappen zijn merendeels beëindigd geschrapt en omgezet in betaalde lidmaatschappen. Vóór de ALV van 2016 wordt aan alle regiocoördinatoren een actuele lijst van de leden in hun regio toegestuurd.

Er is nog steeds geregeld verwarring bij buitenstaanders rond het verschil tussen de Vereniging TeVoet en de Wandelkrant Te Voet. Alle mensen die aan het verkeerde adres zijn wordt door de Vereniging TeVoet een vriendelijk mailtje met de contactgegevens van de Wandelkrant gestuurd.

 


 

Deel 2 - Verslag van activiteiten in de regio’s

Flevoland, Gelderland en Noord-Holland hebben nog geen jaarverslag voor 2015.

De verslagen van Noord-Brabant en Zuid-Holland over 2015 zijn te vinden onder de regio's.

Friesland

Friesland wandelland. Weer een mijlpaal bereikt, wandelnetwerk Zuid Oost Friesland is klaar. Er komen meer kaarten van de andere wandelnetwerken beschikbaar. Wanneer is nog niet duidelijk.

TeVoet succes : in dit netwerk heb ik een aantal extra mogelijkheden (verbindingen) in de verschillende workshops onder de aandacht gebracht die er uiteindelijk ook in zijn gekomen. 

Onverharde paden staan niet apart aangegeven, dat kan misschien wel in de toekomst. Dan moet er wel eerst geïnventariseerd worden! In dit gebied zijn wel veel onverharde paden te vinden

De kaart is hier te vinden, De routelijn van het Groot-Frieslandpad staat er ook al in.

 http://www.marrekrite.frl/actueel/wandelknooppuntnetwerk-zuidoost-frysln-officieel-geopend/20


Limburg

Het kwartaaloverleg met de 2 belangenbehartigers van Wandelnet en de coordinator van het Krijtlandpad werd voortgezet (maart en december) en kreeg de naam; Wandeloverleg Limburg. De eerste Wandelnet-vertegenwoordiger verzorgde ook weer de update over de regio Limburg. Helaas lukte het nog niet om dit consequent naar de Limburgse leden door te sturen. Wel werden zij benaderd voor deelname aan het kennismakingsbezoek dat de voorzitter en secretaris van het nieuwe Bestuur op 29-10 brachten aan Limburg. Eén van deze leden is sinds die tijd actief betrokken bij het regio-coordinatorschap TeVoet. Anderen vroegen om info over wandelvoorzieningen voor (begeleiders van) rolstoelers en scootmobielen. Hiervoor blijkt een organisatie actief te zijn: Kenniscentrum Groen & Handicap (www.natuurzonderdrempels.nl/groen-handicap) en ook Staatsbosbeheer heeft hiervoor speciale routes.

Voor het bezoek van het Bestuur waren ook de beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente Nuth , en Herman Wehkamp, de nieuwe coordinator Routepunt/Europese projecten Zuid-Limburg uitgenodigd. De laatste beschreef zijn plannen voor het digitaliseren van de gekleurde paaltjesroutes in Zuid-Limburg, die nu vastgelegd zijn op 4 kaarten, met stafkaarten 1:50.000 als achtergrond. De nuttige en leuke bijeenkomst werd afgerond met een ommetje vanuit een Bedrijventerrein in de Gemeente Nuth. De slechte markering van deze route, die beheerd wordt door de Gemeente Nuth, werd enkele dagen daarna verbeterd! Volgens de beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente Nuth zijn de ommetjes heel populair in Limburg (ze zijn ook bijna overal mogelijk, veelal met grote stukken onverhard). Daar waar ze nog (weinig) zijn, gaf de Provincie in 2014 en 2015 subsidie via Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen en IVN District Limburg om ze te ontwikkelen. De 2e subsidiërende partij diende de beherende partij te worden.

TeVoet heeft mede namens Wandelnet en Wandelsportcentrum Walking Limburg in Heerlen (1 van de 5 in Limburg) deelgenomen met een stand aan de Gezondheids- en Beweegmarkt voor 55+ van de Gemeente Nuth op 16-4, die georganiseerd was met hulp van adviseurs van het Huis van de Sport . Er was voldoende belangstelling, en contacten weden gelegd met een redacteur van het blad TeVoet die in deze gemeente woont. De vragen die ik kreeg betroffen o.a. wandelvoorzieningen voor minder validen en waar niet-digitale routebeschrijvingen van NS-wandelingen te verkrijgen zijn.

De Wandelnetcoordinatoren richten zich met name op belangenbehartiging:

-          Lunchwandeling met leden van Gedeputeerde Staten (25-5)

-          Nauwe contacten met Routebureau Noord- en Midden Limburg en Routepunt Zuid-Limburg

-          Betrokkenheid bij ontwikkeling wandelknooppuntennetwerk Roermond, zodat de routes van de hier doorheen komende LAW’s (Pieterpad, Hertogenpad en Maas-Niederrheinpad)hiermee afgestemd worden.

-          Betrokkenheid bij 2 rapporten van Studenten van Hogeschool Zuyd over de economische waarden en doelgroepen van de Lange-Afstands-Wandelpaden in Zuid-Limburg . De twee rapporten zijn eind van het jaar verschenen, en bevatten zeer concrete aanwijzingen produkten voor doelgroepen van jong tot oud.

De plannen vanuit het Wandeloverleg Limburg voor 2016 zijn:

-          overleg met Fietsersbond over aansluiting Maastricht met wandelingen in de buurt daarvan

-          Overleg met Huis van de Sport om wandelen meer op de agenda te krijgen

-          Volgen ontwikkelingen aanleg Buitenring Parkstad en afstemming hierover met Fietsersbond

-          Inventariseren van barrieres door geplande uitbreiding van A2

-          Voeden van de coordinator Routepunt Zuid-Limburg met gegevens voor digitale routeplanner

-          Meer communicatie met Limburgse TeVoet-leden

-          Voortzetting van het Wandeloverleg Limburg met verdeling van werkzaamheden

Utrecht

De belangenbehartiging in de regio Utrecht richt zich al sinds 2010 vooral op het realiseren van een goed wandelnetwerk met zoveel mogelijk onverharde paden. Het Utrechtse wandelknooppuntensysteem wordt in 4 fasen aangelegd in de polders rondom Utrecht. De Utrechtse Heuvelrug met de vele landgoederen maakt jammer genoeg een eigen keuze: geen knooppuntensysteem maar min of meer gekoppelde traditionele paaltjesroutes één richting op. In 2015 ondersteunden vrijwilligers van TeVoet Recreatie Midden Nederland voor het basis routenetwerk voor zg. fase B van het Wandel Route Knooppunten Systeem. Fase B betekent de Vechtstreek, Noorderpark en rond Vianen. Eind 2014 is fase A afgerond in het Groene hart van Utrecht (zie voor het netwerk, de kaart en de routeplanner http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/210/Wandelplanner.html). Op de kaart en de routeplanner zijn zeer duidelijk de onverharde paden zichtbaar. Een grappige ervaring was het voorbereiden en houden van een “pitch” van een paar minuten voor een bijeenkomst voor de verkiezing van het beste Leaderproject Weide Veenweide 2008 – 2015, omdat dit project daarvoor genomineerd was. Van TeVoet zijn bij fase A en B 9 vrijwilligers betrokken. In al deze projecten wordt samengewerkt met medewerkers en ook vrijwilligers van verschillende instanties. Zoals een klein onderdeel in het Noorderpark: een klompenpad bij Tienhoven met lokale groepen, het Landschap Erfgoed Utrecht, betrokken gemeentes en Natuurmonumenten. Samenwerking met vrijwilligers van Wandelnet is nog niet goed van de grond gekomen, mede doordat er nog geen continuïteit is in de functie van belangenbehartiger namens Wandelnet in Utrecht.

Nu alle paaltjes van fase A in de grond staan, konden we in het Utrechtse ook de schildjes voor de Oude Hollandse Waterlinie Route op de WRKS paaltjes schroeven (een project van TeVoet Zuid-Holland voor de Stichting Groene Hart, zie http://www.ontdekdewaterlinie.nl/waterliniepad). Een stevige klus, zowel lichamelijk als in tijd. En nog niet helemaal afgerond, helaas, door tekort aan de benodigde schildjes (binnen- en buiten broedseizoen). Wordt vervolgd in 2016.

Te Voet successen beschrijving

TeVoet successen waar we trots op zijn


Inleiding


Al 20 jaar zijn TeVoet vrijwilligers druk in de weer in hun regio’s. Wat doen we daar? Waar zetten we ons voor in? Natuurlijk vooral voor meer mooie onverharde wandelpaden. We verdedigen onverharde wandelpaden tegen oprukkend fietsasfalt (de fietspadisering). We zetten ons in voor regionale (én landelijke) wandel route netwerken. Wandel route netwerken over alleen maar onverharde paden is in Nederland een illusie. Gelukkig zijn er voldoende fietspaden en verkeersluwe wegen om de onverharde paden te verbinden tot mooie wandel route netwerken (met knooppuntensystemen en digitale routeplanners).  En dan natuurlijk graag met goede voorzieningen: overstapjes, bruggetjes, goed gemaaid.  TeVoet realiseert dit allemaal niet in haar eentje. Met veel partijen  wordt samengewerkt en de financiën komen uit vele bronnen: Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Kijk ook even naar de kaart, waarop die successen van TeVoet zijn aangegeven.

Nu even niet vergeten om ook zelf te wandelen en met elkaar. Waar zijn we trots op in de provincies?

 

In Gelderland


Belangenbehartiging in Gelderland gebeurt door Wandelnet Overleg Gelderland, met daarin TeVoet-leden; de hier genoemde successen moeten in dat licht worden gezien. TeVoet Gelderland organiseert met NIVON al jaren een maandelijks Wandelcafé Arnhem. Ook is een  Wandeloverleg Veluwe opgericht met meerdere wandelorganisaties.
Uit deze samenwerking zijn veel successen voortgekomen. Overleg met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zorgde voor een voetgangerspassage op het ecoduct Wolfhezerheide over de A50. Het Waterschap is overgehaald om hun jaagpaden en schouwdijken open te stellen voor wandelaars.
Daarnaast heeft overleg tussen het Wandeloverleg Gelderland en de provincie er toe geleid dat de LAW’s in het Gelders streekplan een beschermde status hebben gekregen. Bij een wijziging van de route of een doorbraak daarin, zullen speciale voorzieningen voor de wandelaar moeten worden getroffen. Het Wandelnet Overleg Gelderland is actief betrokken bij de meerjarenplanning  van het groot onderhoud van de provinciale wegen in Gelderland. Zo kwamen er veilige oversteekvoorzieningen op de N302 tussen Harderwijk en Uddel en bij het doortrekken van de A15 naar de A12.  
TeVoet Gelderland heeft actief bijgedragen aan een oplossing voor het openhouden van een aantal (on)bewaakte overwegen, zoals een tunneltje in de spoorlijn Arnhem-Zevenaar, bij Horsterpark; behoud van overwegen in de lijnen Apeldoorn-Amersfoort, de Achterhoek en de Valleilijn.
Ook wordt meegewerkt aan: het realiseren van Klompenpaden in de Gelderse Vallei; het opstarten van wandelnetwerk Stad teVoet Apeldoorn;  wandelnetwerk stedendriehoek Apeldoorn, Deventer Zutphen en wandelroutes in Park Lingezegen, tussen Arnhem en Nijmegen.

 

In Groningen:

 

Het project Wandelen Groningen:TeVoet is vanaf het begin bij dit project van Landschapsbeheer Groningen betrokken. TeVoet leden hebben alle beschreven wandelingen in Groningen, die ze konden  vinden, verzameld. Vervolgens heeft een TeVoet lid  al deze wandelingen ingetekend op 1:25000 kaarten. Dit materiaal was uitgangspunt voor het project: nalopen van alle wandelingen, in een GIS systeem brengen, en op de website wandelen.groningen.nl  beschikbaar maken.

 

In Noord-Holland:

 

Drie mooie wandelroutes in West-Friesland, LAW 14 en wandelnetwerken
De rondwandelingen over de ringdijk bij Wogmeer en om het Berkmeer zijn door TeVoet  gestart. TeVoet leden hebben de problemen met oude overstapjes en moeilijke hekjes op de rondwandeling om Wogmeer bij het waterschap aangekaart.  Het waterschap heeft met de gemeente Obdam een budget samengesteld voor nieuwe overstapjes. Dankzij de publicatie in het Noordhollands Dagblad over deze wandelingen zijn de gemeenten Koggenland en Opmeer actief geworden en nu bezig met het maken van wandelknooppuntennetwerken.
TeVoet wilde meer en werkt aan Westfries Dwars:  een wandelroute vanaf Bergen aan Zee naar Medemblik en Enkhuizen met subsidie van  de Staten van Noord- Holland. Samen met TeVoetleden uit Friesland en Groningen  is deze route verlengd tot een LAW door de Noordelijke provincies (LAW 14). Het eerste deel van LAW 14 (Van Bergen aan Zee tot Sneek) wordt in oktober 2014 geopend. Aan  het vervolg wordt ook al gewerkt: Sneek- Akkrum- Gorredijk- Een- Veendam- Oude Pekela – Bellingwolde- Bourtange – Eems .

 

In Utrecht:

Samenwerken aan wandelroutenetwerken en de Spoordijk bij Vinkeveen. Voor wandelen over de spoordijk door  Wilnis en Vinkeveen organiseerde TeVoet 2 maal succesvol acties: eerst acties om de dijk open te stellen in 2002 en 10 jaar later om fietsasfalt tegen te houden. De acties van TeVoet Noord-Holland en Utrecht werden gesteund door andere organisaties en veel bewoners en waren daarom succesvol. De financiering van 3 noodzakelijke bruggen en andere infrastructuur is mogelijk gemaakt vanuit het  provinciaal project “Wandelen in Utrecht” uit Agenda 2010. Een project waarin 100 wandelroutes zijn gerealiseerd en 60 knelpunten aangepakt. Ook TeVoet en Wandelnet hebben deelgenomen aan de projectgroep. Een TeVoet lid uit Houten heeft toen samen met een gemeenteambtenaar een flink aantal belemmeringen opgelost.  
Gelukkig leverde het Agenda 2010 project nog tot 2012 een wandelcoördinator. TeVoet Utrecht (en Zuid-Holland en Noord-Holland) konden voor haar alle bestaande en mogelijke wandelroutes concreet in kaart brengen voor het provinciale GIS systeem.  Deze inventarisatie is een goede basis voor de eerste paal die deze zomer de grond in gaat voor een concreet WandelRouteKnooppuntenSysteem in het Groene Hart van Utrecht. Als het even meezit inclusief digitale wandelrouteplanner.

 

In Zuid Holland:

Een provinciaal wandelrouteplan in de Structuurvisie, 20 km. onverharde kades opengesteld, 6 paden gered van fietspadisering , Oude Hollandse Waterlinie route
TeVoet is de drijvende kracht geweest in de totstandkoming van een provinciaal wandelrouteplan, dat is opgenomen in de provinciale Structuurvisie. Dit wandelrouteplan is de basis voor de subsidie voor wandelroutenetwerken incl. knooppunten en losse wandelroutes. De subsidie voorwaarden en richtlijnen zijn mede door TeVoet  opgesteld. TeVoet is een erkende overleg- en advies partner voor de provincie en gemeenten bij de ontwikkeling van wandelroutes, netwerken en Toeristische Overstap Punten.
Lokaal  zorgde TeVoet ervoor dat de volgende 6 paden gered zijn van fietspadisering: kerkepad Cabauw; Beijersche weggetje; Prinsendijk; Mandjeskade in Midden Delfland;  graskade langs de Grecht bij Woerden en de Toegangswetering boven Boskoop.  Ook de lobby voor behoud en herstel van de Steinse Tiendweg was succesvol.  Evenals de openstelling van 20 km. onverharde kades in de Krimpenerwaard. Aanvankelijk was slechts 5 km toegankelijk.
De lobby voor openstelling van schouwpaden bij waterschappen is gedeeltelijk gelukt. Een aantal waterschappen zijn helaas nog niet bereid om wandelaars toe te laten. TeVoet dacht mee met de realisatie van struinpaden langs de Waal.  
Samen met de Stichting Groene Hart werkt TeVoet aan de realisatie van het Oude Hollandse Waterliniepad (OHWL) in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Het zuidelijk deel is afgrond. In het zuidelijk deel van Fort Wierickeschans naar Gorinchem zijn  4 nieuwe boerenlandpaden gerealiseerd: 3 in de Alblasserwaard en 1 in de Krimpenerwaard (Boerenlandpad Kruiswijk).

Ineke Thierauf

Successen Te Voet

Overzichtskaart van de successen van de vereniging TeVoet.
Kaart van de successen van TeVoet

 

Lees hier meer over de successen van de vereniging

Details wandelingen

Wandelmaanden Lustrum 20 jaar TeVoet in 2014:

Wandel mee elk weekend in september en oktober. Begeleid of zelfstandig. Voor elk wat wils. Let ook op de speciale wandelingen, waarvoor alleen die dag terreinen zijn opengesteld.


Flevoland

 1. Op en rond het werelderfgoed Schokland, eiland op het droge (18 km)

Datum: Zondag 14 september. Vertrekplaats: Museum Schokland, 10.30 uur
Vertrekplaats: Verzamelen bij de “rotonde” met de grote keien voor de ingang van het museum Schokland, Middelbuurt 3, 8319 AB Schokland .
Contactpersoon: Jan Frederik Lubbers. Telefoon 0527 697706 / 06 23232063 . Aanmelden op 0527 697706 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het restaurant is vanaf 10.00 uur geopend. Het museum is slecht met het openbaar vervoer bereikbaar. Zwolle-Kampen-Ens gaat per trein en bus. Voor Ens - Museum Schokland moet dan de regiotaxi worden besteld. Informeer bij 9292.

De wandeling: Vanaf het museumterrein gaan we eerst op de zeebodem langs akkerbouwgewassen over kavels van maar liefst vijf landbouwers en maken we kennis met de bijzondere inrichting van de Noordoostpolder. Na ongeveer 7 km komen we bij Oud-Emmeloord met de havenrestanten terug op het voormalige eiland. Halverwege de wandeling pauzeren we in het bezoekerscentrum De Gesteentetuin, waar een consumptie kan worden gebruikt en er gelegenheid is je eigen lunch te nuttigen. Langs de rand van het eiland  lopen we richting de Zuidpunt, waarna we een uitstapje naar de polderdijk langs het Ketelmeer met zijn weidse uitzichten maken. Terug op Schokland horen we hoe het was om vuurtorenwachter te zijn, eenzaam met je gezin op de Zuidpunt, waarna we teruglopen naar het museum.
De organisator is als vrijwilliger o.a als gids en gastheer bij het bezoekerscentrum actief op het eiland.

 

Gelderland

 2. Ooijpolder:  Ooijpolder opengelegd voor de wandelaar (17 of 24 km)

Datum: Zondag 28 september. Vertrekplaats: station Nijmegen, 10.00 uur
Contactpersoon: Harry Benschop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De wandeling: De Ooijpolder is een puik voorbeeld van een gebied waar verschillende partijen een steentje hebben bijgedragen om stap voor stap – beter gezegd schakel voor schakel – het gebied voor de wandelaar open te leggen. De meest recente schakel is een voetgangersbrug over de waterloop ’t Meertje: over deze sierlijke brug loop je sinds eind januari zo van de Nijmeegse binnenstad de Ooijpolder in. Bijna alle thema’s waar TeVoet zich voor inzet kunnen in de Ooijpolder fraai worden geïllustreerd: stad-land-verbindingen, slechten van voor wandelaars onneembare barrières als drukke wegen en waterlopen, natuurgebieden toegankelijk(er) maken, doorgaande verbindingen door natuurgebieden, wandelen over boerenland, het beleefbaar maken van cultuurhistorische wegen, infrastructuur en objecten.

 3. Struinen van Brakel naar Zaltbommel langs de Waal (17 km)

Datum: Zaterdag 20 september. Vertrekplaats: Station Gorinchem, 10.30 uur
Contactpersoon: Rien van den Berg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

In verband met de logistiek is aanmelden gewenst. We verzamelen bij station Gorinchem om 10.35 uur. We nemen vanaf Gorinchem de bus van 10.45 naar halte Brakelse Veer.
Automobilisten kunnen gratis parkeren bij het stadhuis (stadhuisplein), dat vlak bij het station ligt. Bij het station zelf is het betaald parkeren. Wandelaars uit het oosten van het land kunnen desgewenst vanaf Geldermalsen NS met de bus naar halte Brakelse Veer aanreizen, vertrektijd 10.38 lijn 47. Op de halte Brakelse Veer treffen we elkaar dan.

De wandeling: TeVoet heeft indertijd voor een aantal van de struinroutes langs de Waal de route verkend. Dit is één van de gerealiseerde struinroutes.  De route is afgezien van het aan- en afloopdeel onverhard en er wordt gestruind, dat wil zeggen over koeienpaadjes, over strandjes, over graskades gelopen. Er wordt bij Brakel overgevaren met het veer. Er zijn enkele hekken en overstapjes waar overheen moet worden gegaan. Halverwege is er waarschijnlijk horeca in Nieuwwaal. In Zaltbommel is in ruime mate horeca aanwezig.

 4. Wandelen in de Grebbelinie (15 km)

Datum: Zondag 5 oktober 2014. Vertrekplaats: restaurant De Dennen, 11.00 uur. Utrechtseweg 34, 3927 AW Renswoude (open vanaf 10.30u).
Contactpersoon : Bert Quist; tel 0318 572630 of 06 49836262; email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De wandeling: De Grebbelinie heeft iets geheimzinnigs. Overal liggen de sporen van tweehonderd jaar vestigingsgeschiedenis van Rhenen tot Spakenburg, maar ze liggen wel verborgen in het groen. De wandelroute gaat langs werken, sluizen en forten van de Grebbelinie. Een belangrijk deel voert langs de oude, onverharde liniedijk. In 2006 heeft de provincie Utrecht het voortouw genomen om de Grebbelinie beter zichtbaar en toegankelijk te maken voor recreanten en is een tachtig kilometer lang wandelpad tussen Rhenen en Spakenburg ontwikkeld. Tijdens de wandeling zullen we een aantal forten van deze linie bezoeken. Daarnaast gaat de wandeling voor een groot deel over onverhard pad.

 5. Langs de Renkumse beken en over een ecoduct (18km)

Datum: Zondag 21 september. Vertrekplaats: Station Wolfheze, 10.45 uur
(restaurant De Tijd naast het station is vanaf 10.00u open voor koffie).
Contactpersoon: Nico Vlasveld, tel 06 12074177, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De wandeling: Het heuvelachtige landschap is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, toen het landijs grote hoeveelheden zand en grind voor zich uit duwde. De beken in het beekdal vormen het afwateringssysteem van deze stuwwallen. Sinds mensenheugenis is dit gebied bewoond, zo valt af te lezen aan de grafheuvels langs de beken. De uitvinding van de watermolen, rond de 11e eeuw, betekende de start van een eeuwenlange bedrijvigheid in het Renkumse beekdal.
In dit gebied heeft natuurherstel plaatsgevonden en is een aantrekkelijk wandelgebied ontstaan. Te Voet heeft bij de verbreding van de A50 aangedrongen om met de faunapassage een wandelpassage te combineren. Dit biedt juist voor bewoners uit Wolfheze de mogelijkheid het bekengebied door middel van een ommetje te bezoeken.

 6. Typische Achterhoekse wandeling (17 km)

Datum: 27 september 2014. Vertrekplaats: hoek Rijksweg N317/burg Vrijlandweg Hoog Keppel, nabij bushalte Arriva om 11.00u.
Contactpersoon: Nico Vlasveld, tel 06 12074177.

De wandeling: Een gevarieerde wandeling over Hessenwegen, over rivierduinen, door Achterhoeks coulissenlandschap, landgoederen en kleine dorpjes met veel Achterhoeks natuurschoon. In de wandeling is opgenomen een gedeelte langs de Oude IJssel waar het Waterschap na aandringen van Te Voet wandelaars heeft toegelaten op de dijk in het kader van het openstellen van de jaag- en toezichtpaden.

 

Groningen

 7. De geschiedenis van de Groningse graanrepubliek (8 km)

Datum 20 sept. Vertrektijd 10.00 uur. Vertrekplaats: Wellness- en kuurresort Fontana Bad Nieuweschans (www.fontananieuweschans.nl).
Vertrek: We starten en eindigen in Wellness- en kuurresort Fontana Bad Nieuweschans (www.fontananieuweschans.nl).
Contactpersoon: Eltjo Glazenburg, www.uwwandelcoach.nl, waar je je kunt aanmelden of informatie kan vragen.


De wandeling: We wandelen door een gedeelte van ‘De Graanrepubliek’ van de schrijver Frank Westerman. De wandelroute gaat door bos/waterberging, polders, oude Heereboerderijen, glasblazerij en een gedeelte van de Vesting Nieuweschans (http://www.vriendenvandenieuweschans.nl/museum.html). Als wandelgids vertel ik de geschiedenis van dit gebied. De begeleide wandeling begint om 10.00 uur en tegen 12.30 uur zijn we weer terug om te genieten van een lekkere kopje koffie/thee met Groninger koek in restaurant Waters of the World van Fontana. Er kunnen  maximaal 15 wandelaars mee.
De gidskosten zijn nihil, maar de consumpties in Oldambtglas en Fontana zijn voor eigen rekening. Hierna kunt u voor eigen rekening gebruik maken van de vele wellness-activiteiten van Fontana.

 

Limburg

 8. Onverhard  over de grens van Nederlands Limburg naar de Belgische Voerstreek (12 km).

Datum: 28 september. Vertrekplaats: NTKC camping De Heerkuil in Sint-Geertruid
Contactpersoon: Diny van Faassen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een onverharde wandeling van 12 km door het afwisselende heuvelachtige landschap langs verschillende soorten wandelroutes: LAW, VVV paaltjesroutes en het Wandelknooppunten-netwerk in de Belgische Voerstreek. Het begin- en eindpunt van de wandeling is NTKC camping De Heerkuil in Sint-Geertruid. Hier kunt u ook als “proefkampeerder” voor 6 euro per nacht kamperen.

 

Noord-Brabant

 9. Baronie van Breda: Voor de LAW op zoek naar nieuwe paden op de grens (24 km)

Datum: Zondag 21 september. Vertrekplaats: 10.30 uur Ulvenhout Pekhoeve (bushalte Dorpsstraat lijn 132)
Contactpersoon:  regiocoördinator  Noord-Brabant: Harry Benschop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De wandeling: Je zult de verbindingen tevergeefs zoeken op de wandelnetwerkkaart die nog geen twee jaar terug is uitgekomen. Een voet/fietsbrug die het natte natuurgebied van de Trippelenberg langs de Aa of Weerijs bij Breda een ‘uitweg’ geeft, twee bruggetjes over een grensbeek die de natuur aan Vlaamse en Nederlandse kant met elkaar verbindt, een trekpontje over de Mark waarbij je je echt afvraagt of je nu in Nederland of in Vlaanderen vaart. Allemaal zaken die TeVoet tegenkwam bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het Grenslandpad in de Baronie van Breda. Sommige zijn ook daadwerkelijk in de vernieuwde LAW-route opgenomen, andere worden in de komende tijd in het regionale netwerk verwerkt. Maar dat zoeken heeft ook geresulteerd in het behoud van bestaande paden, en de aanleg van nieuwe. In elk geval is de regio weer veel meer met wandelen bezig.

 

Noord-Holland

 10. Wandelen in West- Friesland vanaf café Les Deux Ponts

Datum: Zaterdag 27 september. Vertrekplaats: Cafe Les Deux Ponts bij Oudendijk.
Contactpersoon: Fred Triep: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-22840886

Op zaterdag 27 september kunnen er rondwandelingen van 7, 12, 17 of 22 km worden gemaakt vanuit café Les Deux Ponts in Oudendijk om de nieuwe wandelmogelijkheden te vieren, die ontstaan zijn door de aanleg van nieuwe bruggen en een nieuw weilandpad.
De wandelingen van 12 km (start 11.30 uur) en 17 en 22 km (start 10.15 uur) kunnen ook begeleid worden gedaan. Daarnaast kan het oude dieselgemaal bij Oudendijk worden bezocht, dat speciaal op deze dag open is vanaf 10.30 uur.
Meer informatie over de wandeling vindt u hier. www.wandelwebsite.nl/dagwandeling/oudendijk2.html


 11. Wandelen in West- Friesland vanaf café Les Deux Ponts

Datum: Zondag 28 september. Vertrekplaats Café Les Deux Ponts bij Oudendijk.
Contactpersoon: Fred Triep: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-22840886

Op zondag 28 september kunnen er rondwandelingen van 7, 12, 17 of 22 km worden gemaakt vanuit café Les Deux Ponts in Oudendijk om de nieuwe wandelmogelijkheden te vieren, die ontstaan zijn door de aanleg van nieuwe bruggen en een nieuw weilandpad.
De wandelingen van 12 km (start 11.30 uur) en 17 en 22 km (start 10.15 uur) kunnen ook begeleid worden gedaan. Daarnaast kan het oude dieselgemaal bij Oudendijk worden bezocht, dat speciaal op deze dag open is vanaf 10.30 uur.
Meer informatie over de wandeling vindt u hier. www.wandelwebsite.nl/dagwandeling/oudendijk2.html

 

Utrecht

 12. Landgoederen, forten en moestuinen (10 – 15 km)

Datum: Zaterdag 11  oktober. Vertrekplaats: Botanische tuinen Universiteit Utrecht, Fort Hoofddijk, Budapestlaan 17,3584 HD Utrecht (De Uithof) 10.30 uur start wandeling met Ineke of zelfstandig de hele dag met de routebeschrijving die in dit nummer van Lopend Vuur is opgenomen.
Contactpersoon: Ineke Thierauf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 24408795

De Wandeling: Binnen-  en buitenlandse gasten een dagje omgeving Utrecht laten zien: op naar  forten, bosrijke landgoederen, polders en horeca met terrassen in de natuur. Er is maar één gebied waar dit alles samen komt: de landgoederen Amelisweerd en Oostbroek en omgeving. In deze rondwandeling van ongeveer 10 km. een ruime selectie van mijn favorieten. In te vullen met 2 uur snelwandelen tot een hele dag op pad langs bijzondere gebouwen, idyllische  landgoederen en moestuinen, boerderijwinkels, het Museum Oud Amelisweerd en veel  mooie horeca (terrassen)  tussendoor.

 13. Nieuwe verbindingen in  het Noorderpark (10 – 20 km), op de grens van polder en bos

Datum: Zaterdag 18 oktober. Vertrekplaats: Tuincentrum Overvecht, Gageldijk 3, 3566 ME Utrecht, 10.30 uur,
Start wandeling met Ineke of zelfstandig hele dag met routebeschrijving van de website.
Contactpersoon: Ineke Thierauf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06- 24408795

De Wandeling: Ten noorden van Utrecht is de laatste 10 jaar hard aan een nieuw recreatiegebied gewerkt, dat grenst aan de wijk Overvecht: het Noorderpark. Wat verder weg is ook een landinrichting afgerond. Veel paden zijn zelfs nog niet zichtbaar op recente kaarten. De nieuwe wandel- en fietspaden maken verrassende wandelverbindingen mogelijk: via de polders, langs moerassen en plassen naar de bossen en terug naar Utrecht.  NS station Hollandse Rading is halverwege de route.

 14. Door het polderlandschap ten noorden van Woerden en langs de mooie rivier de Grecht (17 km rondwandeling).

Datum: Zondag 21 september. Vertrekplaats Station Woerden noordzijde (centrumkant), de begeleide wandeling start om 11.20 uur.
Contactpersoon: Fred Triep: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We verzamelen aan de noordkant (centrumkant) van het station. Onderweg zullen we koffiedrinken in de Boer Inn. Deze wandeling en een ingekorte wandeling van omstreeks 10 km (die ook de Boer Inn aandoet) kan ook onbegeleid gemaakt worden.Tijdens de wandeling zal Fred Triep laten zien, hoe deze wandeling terecht gekomen is in het pas ontwikkelde wandelknooppuntnetwerk Utrecht West, dat mede door de activiteiten van TeVoet leden tot stand is gekomen.
Meer info over de wandeling vindt u hier. www.wandelwebsite.nl/dagwandeling/woerden1.html

 15.  Lopikerwaard: weides, houtkades en uiterwaarden (15 km.)

Datum: Zaterdag 25 oktober. Vertrekplaats:  Parkeerterrein voor Gemeentekantoor Lopik, Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik, om 11 uur
Contactpersoon: Peter Both, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06-29625545 S.v.p. van te voren aanmelden.

Een wandeling in de Lopikerwaard rond Lopik, Jaarsveld en Willige Langerak. Horeca halverwege de wandeling. Een combinatie van weidelandschap, houtkades, interessante dorpen en de uiterwaarden langs de Lek.

 

Zeeland

 16. Walcheren: Nieuwe paden over het Platte van Walcheren (22 km)

Datum: Zaterdag 13 september. Vertrekplaats: Station Middelburg, 10.30 uur
Contactpersoon: Harry Benschop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De wandeling: In de afgelopen tien, vijftien jaar is er voor de wandelaar veel verbeterd op Walcheren.  Naast strand en duinen kan die nu ook heel goed terecht op het ‘Platte van Walcheren’: over boerenland, langs watergangen, langs kreken die in 1944 zijn ontstaan, op de wallen van Veere, langs en door nieuwe natuurgebieden, over oude kerkepaden, zelfs het jaagpad langs het Kanaal door Walcheren is exclusief voor de wandelaar opengesteld. Slechts een deel van deze verworvenheden kan in de wandeling worden opgenomen. Hij loopt grofweg van Middelburg naar Veere. Daar zoeken we een terrasje op. Voor wie de hele wandeling te ver is, kan in Veere de bus naar Middelburg nemen.

 

Zuid-Holland

 17. Alleen vandaag over boerenland door Midden Delfland, 22 km.

Datum: zaterdag 13 september. Vertrek 10.45 u  Levende buitenplaats/ bezoekerscentrum, tegenover Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 20-22 in Schipluiden.
Contactpersoon: Jan Rijnsburger, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (alleen voorafgaand aan de wandeling: 06 27196338).

De Wandeling: In samenwerking met agrarische natuurvereniging De Vockestaert. Rondwandeling door het open veenweidegebied tussen Delft, Schiedam en Vlaardingen. Met daarin opgenomen een aantal boerenlandpaden die alleen die dag toegankelijk zijn en op deze manier met elkaar worden verbonden. We pauzeren onderweg bij boerenbedrijven en komen misschien de schaapsherder met zijn kudde tegen. Afstand ca. 22 km (eventueel in te korten met ca. 5 km). Begin en einde bij de Levende buitenplaats Op Hodenpijl in Schipluiden (voor de ingang: bushalte van lijn 38 vanaf station Delft;  parkeergelegenheid aanwezig).

 18. Dordrecht, de grote rivieren, en de Hollandse Biesbosch (17 km)

Datum: Zaterdag 4 oktober. Vertrekplaats: Station Dordrecht Centraal, voorzijde,  10.15  uur
Contactpersoon: Michiel van Mourik Broekman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Wandeling: Wandeling door Hollands oudste stad, langs de havens naar de veersteiger Papendrechtse Veer. Vandaar in een kwartier met de waterbus (OV-kaart meenemen!) over de Merwede naar de Hollandse Biesbosch (tegenover Sliedrecht). Dan over dijkjes langs oude Biesbosch kreken naar het Bezoekerscentrum waar we onze boterham kunnen opeten. Met een klein pontje worden we overgezet naar een eiland alwaar een wandeling van een uur door een ruig griendbos. Daarna is er een keus: terug naar Dordrecht met de waterbus of teruglopen, grotendeels onverhard, langs het Wantij. In beide opties gaat het laatste deel door Dordrecht’s oude binnenstad.

 19. Rondje Haastrecht   6  km+13.5 km  =  19.5 km

Datum: Zaterdag 4 oktober. Vertrekplaats: NS-Gouda-Goverwelle: 11.10 uur of 12.30 in Haastrecht Hotel “Over der brug”.
Contactpersoon: Eeffien Huizing, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rondwandeling vanuit Haastrecht met een aanlooproute vanaf NS Gouda-Goverwelle. Koffiepauze Haastrecht rond 12.30 in  Hotel “Over de Brug” Veerlaan 1.
Daarna wandelen we verder. We lopen door het karakteristieke veenweide landschap  met haar gevarieerde slotenpatronen, graskades, houtkades en tiendwegen. In de wandeling zijn diverse  TeVoet successen opgenomen. Horeca in Haastrecht. Terugreis met bus 107 naar NS Gouda-Centraal.

 20.  Goeree: Kwaden Hoek  en Oostduinen (15 km)

Datum: zaterdag 18 oktober. Vertrek: Parkeerplaats Kwade Hoek aan de Oostdijkseweg/’t Plaatje, 11.00 uur bij parkeerplaats of 10.30 bij bushalte om opgehaald te worden
Contactpersoon: Frans Meijdam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opgeven voor 1 oktober 2014!

De Wandeling: De Kwade Hoek is een dynamisch getijdengebied binnen de Duinen van Goeree. Het is een buitendijks duin- en kwelderlandschap. De zee en de wind hebben er vrij spel en creëren er een dynamisch ruig landschap. Al stuivend worden nieuwe duintjes gevormd met vochtige valleien met zeekraal en zeeasters. We vinden er heemst en zeepostelein waar het zoutig is, heelblaadjes en parnassia op de zoete delen. In de oudere drogere valleien groeien orchideeën en de geelbloeiende ratelaar.
Onder leiding van een gids van Natuurmonumenten gaan we dit gebied al wandelend verkennen op zaterdag 18 oktober 2014. Lengte is ca. 15 km, duur is ca. 4 uur. Locatie startpunt Parkeerplaats Kwade Hoek aan de Oostdijkseweg/’t Plaatje: N51° 50.157' E3° 58.980'. Waterdichte schoenen aanbevolen. Horeca halverwege in Ouddorp (De Zeester). Honden aangelijnd. De wandeling is niet geschikt voor personen met een lichamelijke beperking en kinderwagens/rolstoelen.
Met OV: Spijkenisse Metro Centrum Connexxion Lijn 101 Hellevoetsluis (halte Amnesty-Internationallaan); daar overstappen op Arriva Lijn 104 Ouddorp, uitstappen Goedereede halte Vissersweg. Zie ook www.9292OV.nl.

 21. Slingeren langs de Linge: een wandeling van Arkel naar Leerdam 18 kilometer

Datum: Zaterdag 11 oktober.  Vertrekplaats: Station Gorinchem, 10.30 uur
Contactpersoon: Rien van den Berg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0183 622300..

In verband met de logistiek is aanmelden gewenst. Verzamelen op Gorinchem station om 10.30 uur. Dan hebben we om 10.37 uur een kort busritje Gorinchem uit. Automobilisten kunnen gratis parkeren bij het stadhuis (stadhuisplein), dat vlak bij het station ligt. Bij het station zelf is het betaald parkeren.

De wandeling: De meeste wandelaars zullen de Linge wandeling van Leerdam naar Beesd of Geldermalsen kennen. Een mooie wandeling, vooral in de bloesemtijd, maar het kan ook nogal druk zijn met fietsers en/of auto’s en nogal verhard. Vandaag een minder bekend deel van het stroomgebied van de Linge, waar je als wandelaar grote delen voor jezelf hebt met mooie onverharde gedeeltes.
We wandelen eerst vanaf de koepelkerk langs de Linge naar het veer Arkel-Spijk. Hier horecastop en overvaren naar het Gelderse Spijk. Daarna door het Lingebos en langs Linge naar Heukelum en Leerdam. In Heukelum bezoek aan een kleine brouwerij ’t Kuipertje, gelegenheid tot een mooi biertje of frisdrank, koffie, thee.

Wandelen langs de oude Rijnstrangen

In 2006 is er in Lopend Vuur een artikel verschenen over het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar. In het artikel werden een aantal verbeteringen aangekondigd. TeVoet ging er 6 jaar na dato weer kijken.  Voor alle Lopend Vuur lezers die het artikel niet meer hebben, nemen we de nieuwe routebeschrijving op in dit nummer met kaartje van de route.

kaartjerijnstrangen

In het artikel in 2006 werd een 2e trekpontje aangekondigd.
Het tweede trekpontje is er gekomen, op de plek waar vroeger het veer naar Pannerden was. De route loopt wat anders dan toendertijd aangekondigd, dat levert iets meer lopen op de Berghoofdse weg op. Daarnaast is het nu mogelijk om bij de dijk bij Oud Zevenaar onderlangs te lopen in plaats van bovenlangs op de asfaltdijk.

Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo de rust in, alleen op de Pannerdense weg en de Berghoofdse weg loop je even op een druk bereden weg. Verder is er op de route sprake van een on-hollandse stilte. Op de wandeling die we  begin juli 2012 maakten, zagen we zwarte sterns, met jongen op hun vlotjes op het water, zat de familie Ooievaar op het nest en  bleven ze stoïcijns zitten, toen we er onder door liepen. De karekiet liet zich horen, de rietgros liet zich zien. De roerdomp hebben we niet gespot, maar deze laat zich niet vaak zien of horen. Op de verruigde terreintjes stond wilde kaardenbol, clematissen groeiden in de bomen en in het water stond krabbenscheer en pijlkruid, wat duidt op goede waterkwaliteit.
De beschreven aanlooproute vanaf Zevenaar loopt langs ontstane gaten door ontgronding door een steenfabriek, zodat je al snel het stedelijk gebied hebt verlaten.
 
De trekpontjes zijn erg robuust uitgevoerd, dat betekent dat er flink getrokken moet worden om de pont in beweging te houden! Een aantal opstapjes was wankel en soms was er geen bescherming om het prikkeldraad waar je overheen moest stappen, zodat je mogelijk wel eens onder het prikkeldraad moet kruipen. Uiteraard is het gras nat na periodes met regen. Kortom een tocht met een avontuurlijke twist en een zeer hoog onverhard gehalte, het heeft alles waarvoor TeVoet in Nederland pleit.

Aanlooproute vanaf het station van Zevenaar
Uit het station rechtsaf, voetpad naar overweg.
De overweg oversteken, ringbaan Zuid oversteken en rechtsaf Zuiderlaan in.
Daarna eerste weg links Panovenweg ingaan. Daar waar de Panovenweg naar rechts buigt, rechtdoor gaan de Breulylaan in. Tegenover huis met nummer 1, rechtsaf voetpad ingaan. Dit volgen tot aan een plas. Hier rechtsaf  langs de plas gaan en daarna over een bruggetje. Asfaltweg oversteken, linksaf en dan weer rechtsaf voetpad. Dit voetpad volgen dat weer langs een plas loopt. Aan het einde links pad omhoog naar de dijk. Dijk oversteken en naar beneden rechtdoor uiterwaard in.
De rondwandeling begint hier.

Rondwandeling langs de oude Rijnstragen
Vóór  de brug in de weg rechtsaf. Dit pad gaat iets verder weg over een zomerdijk lopen. Dit steeds volgen totdat het pad weer naar de dijk loopt. Net voor de dijk linksaf door hek, Staatsbosbeheer terreintje op. Dit komt langs een sluisje uit op weg, hier rechtsaf de dijk op. Hier linksaf, fietspad volgen. Bij bomen na het weiland linksaf pad in bij houten hek met Berghoofdse Veerweg. Rechtdoor lopen tot trekpontje. Hier lag vroeger het veer over de  Rijnstrang, die bevaren werd, voordat het Pannerdensch kanaal deze functie heeft overgenomen. Aan de overkant bij de weg is een informatiebord met de geschiedenis. Na de overtocht met het trekpontje de asfaltweg vervolgen tot er een smal pad naar links komt en je de uiterwaard weer ingaat. Dit pad volgen, soms door een rivierbos, soms langs een akker en aan het eind langs een watergang tot bij het oude gemaal op de Deukerdijk. Hier linksaf, de dijk volgen (NB er loopt ook een route richting Pannerden aan de overkant van de dijk langs het vervolg van de watergang).

Voorbij het Dijkmagazijn linksaf de uiterwaard in (langs een ooievaarsnest), dit is de Eendepoelsche Buitenpolder. Deze is van 1 november tot 1 maart niet toegankelijk.  De zomerdijk blijven volgen naar rechts, over diverse opstapjes. Na een paar honderd meter linksaf. Bij een rij hoge populieren rechtsaf, pad onder de bomen. Aan het eind rechtsaf en dan weer linksaf door de weilanden en weer naar een zomerkade toe. Op de zomerkade linksaf naar het trekpontje.  Aan de overkant linksaf. 150 meter verder rechtsaf langs een watergang, is nog al smal. Bij een oud afwateringssluisje  enkele tientallen meters naar links lopen en daarna rechtsaf een wei door naar de hoge dijk , van de voormalige Lijmerse Overlaat. Op de dijk linksaf en na 250 meter linksaf de dijk af, naar de boerderij ‘De Nooteboom’.  Bij de Nooteboom rechtsaf de oude Zevenaarse dijk (is een gewone half verharde weg) op. Aan het eind linksaf de dijk op. Bij de oude Zevenaarse parochiekerk  linksaf het ‘Olde Processiepad’ nemen. Aan het eind weer linksaf de dijk op. Kort hierna linksaf de dijk af en meteen weer rechtsaf graspad door de uiterwaarden. Dit pad komt aan het eind uit op een weg, hier rechtsaf de dijk op.
Hiermee is de rondwandeling voltooid en kan de wandelaar nu omgekeerd de aanlooproute naar het station Zevenaar nemen.

De rondwandeling is 14 kilometer lang, met de aan- en aflooproute van het station Zevenaar komt de route op 17 kilometer.

Voor de informatie over de andere wandelingen dient u lid te worden.