• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Missie en visie van onze vereniging TeVoet

 

 

TeVoet - Vereniging van Wandelaars

Beleid 2016-2020

 


 

Wat is TeVoet? De missie

TeVoet is een vereniging van wandelaars die zich inzet voor de instandhouding van onverharde en cultuurhistorisch interessante paden, voor de verbetering van de bestaande wandelinfrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe onverharde wandelpaden. TeVoet maakt deel uit van de landelijke koepelorganisatie Stichting Wandelnet en is vertegenwoordigd in de provinciale Wandeloverleggen.

Waarom belangenbehartiging voor het onverharde pad? De visie

Het onverharde wandelpad heeft in de afgelopen jaren veel terrein verloren. Een organisatie die dat wil tegengaan is van belang. Immers, wandelen over een onverhard pad maakt de beleving van de natuur en het landschap compleet. En om die beleving gaat het bij TeVoet. Het ”% onverhard” is een belangrijk kwaliteitskenmerk van een wandelpad en zou in wandelrouteplanners moeten zijn opgenomen.

TeVoeters zijn actieve wandelaars met passie voor het onverhard wandelen, met veel gedetailleerde kennis van lokale wandelmogelijkheden. TeVoeters kunnen dus uitstekend met voorstellen komen om het onverharde pad op te nemen in de wandelinfrastructuur. Zij kunnen ook te veel “verhard” signaleren en met alternatieve voorstellen komen om dit te vermijden. TeVoeters hebben een profiel dat hard nodig is om er voor te zorgen dat volgende generaties ook in ruime mate kunnen wandelen over onverharde paden in een natuurlijke omgeving.

TeVoet is een landelijke vereniging die sterk regionaal en lokaal is ingebed. Het zijn de lokaal actieve leden die maken dat TeVoet hoog gewaardeerd wordt en veelvuldig wordt gevraagd te participeren in projecten van andere organisaties. Die structuur en werkwijze past bij de doelstelling van TeVoet, en TeVoet is daarin ook uniek.

Waarop richt TeVoet zich de komende jaren? Het Beleid

Ten eerste zal het beleid gericht zijn op het vergroten van het aantal leden. TeVoet wil de liefhebbers van wandelen over onverharde paden aan zich te binden. Dit betekent dat TeVoet meer zichtbaar moet zijn voor deze groep en dat TeVoet deze potentiele leden ook wat te bieden moet hebben. Bijvoorbeeld door het aanbieden van de wandelingen met een minimum percentage onverhard of het aanbevelen van wandelingen van anderen. Ook gezamenlijk wandelen met een bepaald thema kan ideeën en draagvlak genereren voor het verder uitbouwen van de wandelinfrastructuur. Zoiets doe je immers niet vanuit een kantoor ergens ver weg, maar lokaal en met elkaar. Meer leden impliceert meer draagvlak en meer inbreng en meer succes.

Ten tweede zal het beleid gericht zijn op het versterken van samenwerkingsrelaties met organisaties die op landelijk en provinciaal niveau de wandelinfrastructuur in brede zin beleidsmatig behartigen, zoals bijvoorbeeld Wandelnet. TeVoet opereert meer op lokaal en provinciaal niveau. Zij doet dat door met vrijwilligers bij te dragen aan concrete projecten. TeVoeters gaan daarbij vooral ook zelf op stap. Door het helder positioneren van TeVoet ten opzichte van Wandelnet en door het maken van afspraken kan de samenwerking effectiever worden.

Ten derde wil TeVoet zich de komende jaren uitdrukkelijker profileren als een vereniging van wandelaars die:

  1. het onverharde wandelpad als een belangrijk kwaliteitskenmerk zien voorrecreatief wandelen;
  2. betrokken zijn bij en kennis hebben van hun lokale wandelomgeving;
  3. in samenwerking met anderen een bijdrage willen leveren aan een verdere verbetering van de wandelinfrastructuur.

Indien nodig zal daarvoor de organisatie en de werkwijze van TeVoet worden aangepast. Tevens zal de communicatie tussen het bestuur en de regio’s, tussen de regio’s onderling en met de leden worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

 

 

Wat zijn de inkomsten en uitgaven van TeVoet? De Financiën

 

TeVoet is een Vereniging. Haar belangrijkste inkomstenbron is dan ook de bijdragen van de leden. De leden ontvangen hiervoor drie maal per jaar het Verenigingsblad Lopend Vuur waarin de acties voor het onverharde pad, het opheffen van wandel barrières en een aantal wandelingen worden beschreven. Daarnaast zijn er bescheiden donaties. Incidenteel zijn er inkomsten uit projecten waar vrijwilligers van TeVoet een substantiële bijdrage aan leveren.

De financiële middelen worden ingezet voor activiteiten gericht op behoud en / of uitbreiding van het onverharde wandelpad en voor het voorkómen van het ontstaan van barrières in een wandeltraject, of het opheffen daarvan (zie successen TeVoet op de website). Regio’s kunnen voor deze activiteiten een financiële bijdrage aanvragen bij het bestuur door het voorleggen van een projectplan met begroting. Tevens worden de kosten van de ledenadministratie, de boekhouding en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering uit de inkomsten betaald.

Jaarlijks wordt er een jaarverslag en jaarrekening opgesteld, die wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering alsmede een begroting.