• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Financiën

jaarrekening 2015 TeVoet

BALANS PER 31 DECEMBER

         
   

2015

 

2014

Vaste activa

       
         

Website

 

         1.112

 

         1.392

         

Vlottende activa

       
         

Overige vorderingen

 

       1.623

 

       5.051

Liquide middelen

 

     62.760

 

     60.344

         

Telling

 

     65.495

 

     66.787

         
         
         

Eigen vermogen

       
         

Algemene reserve

 

     14.055

 

     13.536

Bestemmingsreserve

 

     43.624

 

     46.123

         

Overlopende passiva

       
         

Overige overlopende posten

 

       7.816

 

       7.128

         

Telling

 

     65.495

 

     66.787

         

 

 

 

Resultaat boekjaar 2015 met begroting

en vergelijk resultaat boekjaar 2014

   

Resultaat 2015

 

Begroting 2015

 

Resultaat 2014

             

Baten

           

Contributies leden

 

               7.530

 

7.000

 

               6.735

Donaties leden

 

               1.471

 

1.250

 

               1.300

Bijdragen Projecten

 

                   928

     

               4.500

Rente

 

                   281

 

500

 

                   498

             

Telling

 

           10.210

 

             8.750

 

           13.033

             

Lasten

           

Bestuurskosten

 

                   194

 

400

 

                     -  

Administratiekosten

 

                   684

 

200

 

                   250

Contributies

 

                   303

 

300

 

                   302

Bankkosten

 

                   218

 

200

 

                   235

Vergaderkosten

 

                   261

 

400

 

                   578

Kosten ledenwerving

 

                     -  

 

350

 

               1.163

Kosten Website

 

                   431

 

150

 

                   115

Kosten Lopend Vuur

 

               6.052

 

6.000

 

               5.060

Verzekeringen

 

                   134

 

320

 

                   132

Kosten jubileum

         

               2.204

Kosten wandelingen

 

                     81

 

150

 

                     94

Overige reiskosten

 

                   437

 

200

 

                   212

Representatiekosten

 

                     15

 

50

   

Barriére potje

 

               2.500

     

                     -  

Projectkosten

 

                   928

     

               1.183

Diversen

 

                   -46

 

100

 

                     67

             

Telling

 

           12.192

 

             8.820

 

           11.595

             

Resultaat

 

             -1.982

 

                 -70

 

             1.438

             

Regeling kostenvergoeding

Regeling vergoeding van kosten en beloning

  • Het bestuur ontvangt voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding anders dan vergoeding van noodzakelijk gemaakte kosten
  • Leden die werkzaamheden voor de vereniging verrichten ontvangen geen vergoeding anders dan vergoeding van noodzakelijk gemaakte kosten
  • Reiskosten met 2e klas openbaar vervoer voor verenigingsactiviteit (niet voor deelname aan wandelingen) komen voor vergoeding in aanmerking;
  • Reiskosten met eigen auto voor verenigingsactiviteiten worden vergoed op basis van     € 0,19 per gereden km;
  • Overige kosten kunnen in rekening worden gebracht indien daarvoor toestemming van voorzitter of penningmeester vooraf is gegeven.
  • Declaraties dienen uiterlijk per kalenderjaar worden ingediend.