• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

jaarverslag 2015 TeVoet

 

Te Voet - Vereniging van Wandelaars

Jaarverslag 2015

 


 

Dit verslag bestaat uit twee delen:

  1. het verslag van activiteiten op bestuurlijk en landelijk niveau;
  2. het verslag van activiteiten in de regio’s.

Deel 1 - Verslag van activiteiten op bestuurlijk en landelijk niveau

Alvorens verslag te doen van de activiteiten van de landelijke vereniging, heeft het bestuur de droeve taak het overlijden te melden van de penningmeester van de vereniging, mevrouw Marja Schuurman, op 31 maart 2016. Met Marja heeft de vereniging een enthousiaste penningmeester verloren, die hield van buiten zijn: wandelen, fietsen en tuinieren. In de korte tijd die zij als penningmeester heeft kunnen optreden, heeft zij de financiële administratie nauwkeurig beheerd. Tot op het laatst van haar leven bleef zij belangstelling voor de vereniging behouden en stemde ze van harte in met de beleidsvoornemens van het bestuur. Wij missen haar zeer.

Kennismakingsbezoeken van het Bestuur

Zoals in zijn beleidsvoornemens tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering aangegeven, is het nieuwe bestuur van TeVoet bij een aantal regiovertegenwoordigers van TeVoet langsgegaan om te zien wat er in de regio’s speelt. Leden van het bestuur zijn langs geweest bij vertegenwoordigers van de regio Zuid-Holland/Wandeloverleg Zuid-Holland, bij het wandeloverleg Noord-Holland, in de regio Zuid-Limburg en in de regio Gelderland. Bezoeken aan de andere regio’s zullen nog volgen.

Wat bij al deze bezoeken opviel, was dat een kleine groep van vrijwilligers een zeer divers takenpakket uitvoert, vaak in samenwerking met gemeenten, regio’s, provincies, natuurverenigingen en/of andere instanties. De leden van TeVoet voeren deze taken uit als vrijwilligers. Het valt op dat de genoemde instanties en organisaties niet zozeer een beroep doen op deze vrijwilligers omdat het leden van TeVoet zijn, maar meer omdat ze deskundig zijn en veel (wandel)gebiedskennis hebben. Instanties nemen contact op met een of meer personen (die dan al dan niet lid zijn van TeVoet) om een bepaalde klus te klaren. Onze leden zijn betrokken bij het plannen van wandelroutes, het uitzetten en het onderhoud ervan. Ook organiseren zij wandelevenementen waaraan iedereen kan meedoen.

Beleidsnotitie Bestuur

Mede op basis van bovengenoemde gesprekken heeft het Bestuur een beleidsnotitie opgesteld die in de algemene ledenvergadering van 2016 zal worden besproken. In mei 2016 is een concept van deze notitie besproken met een groep van actieve leden. Ook is van een aantal leden schriftelijke commentaar ontvangen op het concept. Deze opmerkingen hebben geleid tot een bijstelling van de beleidsnotitie.

Kennismaking met andere organisaties: Wandelnet en Nivon

Het Bestuur van TeVoet heeft gesproken met het Bestuur van de Stichting Wandelnet en met medewerkers van Wandel*, het uitvoerend bureau van deze stichting. Informele samenwerking tussen TeVoet en Wandelnet bestaat op regionaal en landelijk niveau door TeVoet leden, die ook vrijwilliger of regionale belangenbehartiger zijn voor Wandelnet.

Het Bestuur heeft een tweetal malen gesproken met (bestuurs)vertegenwoordigers van Nivon. Nivon en TeVoet hebben de wens uitgesproken om nauwer te gaan samenwerken, met name op het gebied van de berichtgeving over elkaars activiteiten en het organiseren van wandelactiviteiten, o.a. themawandelingen.

Ontwikkelingen rond regionale wandelrouteplanners

In mei 2016 hebben Frans Meijdam namens de regio ZH en het Bestuur intensief overlegd over de rol die TeVoet kan spelen in de ontwikkeling van digitale Wandelrouteplanners, zogenaamde WRPs. Diverse provincies hebben een dergelijke planner, echter de functionaliteit en de gebruikersinterface verschillen. De WRP van Wandelnet is beperkt en biedt niet de mogelijkheid een onderscheid te maken tussen verharde en onverharde paden. De conclusie van het overleg is dat TeVoeters een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een ideale WRP door de bestaande WRPs te vergelijken en de gewenste gebruikersspecificaties op te stellen. Het bestuur van TeVoet zal de leden van harte uitnodigen aan dit samenbindend project bij te dragen. 

Lopend Vuur

Het blad Lopend Vuur kwam drie maal in het verslagjaar uit. Het blad kent een aantal vaste inzenders van artikelen, waarmee een gevarieerd beeld van 'onverhard Nederland' wordt geschetst. Het aantal inzenders mag voor de continuïteit van het blad wel stijgen, het steunt nu op een te kleine groep trouwe inzenders. In het laatste nummer zijn voor het eerst kaartjes opgenomen die via opentopo zijn gemaakt. Hierdoor wordt een grote kwaliteitsverbetering van het kaartmateriaal in het blad bereikt.

Website TeVoet

Het Bestuur heeft de website van TeVoet vergeleken met die van andere wandelorganisaties en een aantal voorstellen ter verbetering gedaan. Een van de bespreekpunten is de nieuwsvoorziening. Voor actuele informatie is een webbeheerder afhankelijk van input van derden. In de loop van het najaar van 2016 hoopt het Bestuur met de webbeheerder veranderingen door te voeren die de Vereniging TeVoet beter zichtbaar en bereikbaar te maken en die de bezoeker van actuele wandelinformatie voorziet.

Ledenadministratie

Het totaal aantal leden is momenteel 509, dit is inclusief degenen die hebben aangegeven per 1 januari 2017 te willen opzeggen. Het sturen van aanmaningen aan leden die hun bijdrage nog niet hadden betaald, heeft helaas wel geleid tot een nogal hoog aantal opzeggingen in mei 2016.

Er heeft een ‘opschoningsactie’ plaatsgevonden bij met name cadeau- en ‘gratis’ abonnementen, waarover aanvankelijk wat onduidelijkheid was. Wat betreft cadeau-lidmaatschappen is afgesproken die automatisch aan het eind van het jaar te stoppen en de ontvangers tegen die tijd aan te schrijven of zij al dan niet betalend lid willen worden. De ‘gratis’ (uitwisselings-)lidmaatschappen zijn merendeels beëindigd geschrapt en omgezet in betaalde lidmaatschappen. Vóór de ALV van 2016 wordt aan alle regiocoördinatoren een actuele lijst van de leden in hun regio toegestuurd.

Er is nog steeds geregeld verwarring bij buitenstaanders rond het verschil tussen de Vereniging TeVoet en de Wandelkrant Te Voet. Alle mensen die aan het verkeerde adres zijn wordt door de Vereniging TeVoet een vriendelijk mailtje met de contactgegevens van de Wandelkrant gestuurd.

 


 

Deel 2 - Verslag van activiteiten in de regio’s

Flevoland, Gelderland en Noord-Holland hebben nog geen jaarverslag voor 2015.

De verslagen van Noord-Brabant en Zuid-Holland over 2015 zijn te vinden onder de regio's.

Friesland

Friesland wandelland. Weer een mijlpaal bereikt, wandelnetwerk Zuid Oost Friesland is klaar. Er komen meer kaarten van de andere wandelnetwerken beschikbaar. Wanneer is nog niet duidelijk.

TeVoet succes : in dit netwerk heb ik een aantal extra mogelijkheden (verbindingen) in de verschillende workshops onder de aandacht gebracht die er uiteindelijk ook in zijn gekomen. 

Onverharde paden staan niet apart aangegeven, dat kan misschien wel in de toekomst. Dan moet er wel eerst geïnventariseerd worden! In dit gebied zijn wel veel onverharde paden te vinden

De kaart is hier te vinden, De routelijn van het Groot-Frieslandpad staat er ook al in.

 http://www.marrekrite.frl/actueel/wandelknooppuntnetwerk-zuidoost-frysln-officieel-geopend/20


Limburg

Het kwartaaloverleg met de 2 belangenbehartigers van Wandelnet en de coordinator van het Krijtlandpad werd voortgezet (maart en december) en kreeg de naam; Wandeloverleg Limburg. De eerste Wandelnet-vertegenwoordiger verzorgde ook weer de update over de regio Limburg. Helaas lukte het nog niet om dit consequent naar de Limburgse leden door te sturen. Wel werden zij benaderd voor deelname aan het kennismakingsbezoek dat de voorzitter en secretaris van het nieuwe Bestuur op 29-10 brachten aan Limburg. Eén van deze leden is sinds die tijd actief betrokken bij het regio-coordinatorschap TeVoet. Anderen vroegen om info over wandelvoorzieningen voor (begeleiders van) rolstoelers en scootmobielen. Hiervoor blijkt een organisatie actief te zijn: Kenniscentrum Groen & Handicap (www.natuurzonderdrempels.nl/groen-handicap) en ook Staatsbosbeheer heeft hiervoor speciale routes.

Voor het bezoek van het Bestuur waren ook de beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente Nuth , en Herman Wehkamp, de nieuwe coordinator Routepunt/Europese projecten Zuid-Limburg uitgenodigd. De laatste beschreef zijn plannen voor het digitaliseren van de gekleurde paaltjesroutes in Zuid-Limburg, die nu vastgelegd zijn op 4 kaarten, met stafkaarten 1:50.000 als achtergrond. De nuttige en leuke bijeenkomst werd afgerond met een ommetje vanuit een Bedrijventerrein in de Gemeente Nuth. De slechte markering van deze route, die beheerd wordt door de Gemeente Nuth, werd enkele dagen daarna verbeterd! Volgens de beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente Nuth zijn de ommetjes heel populair in Limburg (ze zijn ook bijna overal mogelijk, veelal met grote stukken onverhard). Daar waar ze nog (weinig) zijn, gaf de Provincie in 2014 en 2015 subsidie via Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen en IVN District Limburg om ze te ontwikkelen. De 2e subsidiërende partij diende de beherende partij te worden.

TeVoet heeft mede namens Wandelnet en Wandelsportcentrum Walking Limburg in Heerlen (1 van de 5 in Limburg) deelgenomen met een stand aan de Gezondheids- en Beweegmarkt voor 55+ van de Gemeente Nuth op 16-4, die georganiseerd was met hulp van adviseurs van het Huis van de Sport . Er was voldoende belangstelling, en contacten weden gelegd met een redacteur van het blad TeVoet die in deze gemeente woont. De vragen die ik kreeg betroffen o.a. wandelvoorzieningen voor minder validen en waar niet-digitale routebeschrijvingen van NS-wandelingen te verkrijgen zijn.

De Wandelnetcoordinatoren richten zich met name op belangenbehartiging:

-          Lunchwandeling met leden van Gedeputeerde Staten (25-5)

-          Nauwe contacten met Routebureau Noord- en Midden Limburg en Routepunt Zuid-Limburg

-          Betrokkenheid bij ontwikkeling wandelknooppuntennetwerk Roermond, zodat de routes van de hier doorheen komende LAW’s (Pieterpad, Hertogenpad en Maas-Niederrheinpad)hiermee afgestemd worden.

-          Betrokkenheid bij 2 rapporten van Studenten van Hogeschool Zuyd over de economische waarden en doelgroepen van de Lange-Afstands-Wandelpaden in Zuid-Limburg . De twee rapporten zijn eind van het jaar verschenen, en bevatten zeer concrete aanwijzingen produkten voor doelgroepen van jong tot oud.

De plannen vanuit het Wandeloverleg Limburg voor 2016 zijn:

-          overleg met Fietsersbond over aansluiting Maastricht met wandelingen in de buurt daarvan

-          Overleg met Huis van de Sport om wandelen meer op de agenda te krijgen

-          Volgen ontwikkelingen aanleg Buitenring Parkstad en afstemming hierover met Fietsersbond

-          Inventariseren van barrieres door geplande uitbreiding van A2

-          Voeden van de coordinator Routepunt Zuid-Limburg met gegevens voor digitale routeplanner

-          Meer communicatie met Limburgse TeVoet-leden

-          Voortzetting van het Wandeloverleg Limburg met verdeling van werkzaamheden

Utrecht

De belangenbehartiging in de regio Utrecht richt zich al sinds 2010 vooral op het realiseren van een goed wandelnetwerk met zoveel mogelijk onverharde paden. Het Utrechtse wandelknooppuntensysteem wordt in 4 fasen aangelegd in de polders rondom Utrecht. De Utrechtse Heuvelrug met de vele landgoederen maakt jammer genoeg een eigen keuze: geen knooppuntensysteem maar min of meer gekoppelde traditionele paaltjesroutes één richting op. In 2015 ondersteunden vrijwilligers van TeVoet Recreatie Midden Nederland voor het basis routenetwerk voor zg. fase B van het Wandel Route Knooppunten Systeem. Fase B betekent de Vechtstreek, Noorderpark en rond Vianen. Eind 2014 is fase A afgerond in het Groene hart van Utrecht (zie voor het netwerk, de kaart en de routeplanner http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/210/Wandelplanner.html). Op de kaart en de routeplanner zijn zeer duidelijk de onverharde paden zichtbaar. Een grappige ervaring was het voorbereiden en houden van een “pitch” van een paar minuten voor een bijeenkomst voor de verkiezing van het beste Leaderproject Weide Veenweide 2008 – 2015, omdat dit project daarvoor genomineerd was. Van TeVoet zijn bij fase A en B 9 vrijwilligers betrokken. In al deze projecten wordt samengewerkt met medewerkers en ook vrijwilligers van verschillende instanties. Zoals een klein onderdeel in het Noorderpark: een klompenpad bij Tienhoven met lokale groepen, het Landschap Erfgoed Utrecht, betrokken gemeentes en Natuurmonumenten. Samenwerking met vrijwilligers van Wandelnet is nog niet goed van de grond gekomen, mede doordat er nog geen continuïteit is in de functie van belangenbehartiger namens Wandelnet in Utrecht.

Nu alle paaltjes van fase A in de grond staan, konden we in het Utrechtse ook de schildjes voor de Oude Hollandse Waterlinie Route op de WRKS paaltjes schroeven (een project van TeVoet Zuid-Holland voor de Stichting Groene Hart, zie http://www.ontdekdewaterlinie.nl/waterliniepad). Een stevige klus, zowel lichamelijk als in tijd. En nog niet helemaal afgerond, helaas, door tekort aan de benodigde schildjes (binnen- en buiten broedseizoen). Wordt vervolgd in 2016.