• slider1.jpg
 • slider2.jpg
 • slider3.jpg

Wandelingen door de Krimpenerwaard

Onder de titel "Toekomstmuziek in de Krimperwaard" heeft in ‘Weg van het Asfalt’, een uitgave van TeVoet met 14 wandelingen t.g.v. de Landelijke Voetpadendagen in 1999, dezelfde wandeling gestaan. Alleen was het percentage verhard toen een stuk hoger.

Aardig om te zien wat we in de ruim 10 jaar die achter ons liggen ten goede is veranderd. En wat niet.....

De oude route was 23 km, waarvan 5 km onverhard (22 %). De nieuwe route is korter, 20 km, met 8 km onverhard. (36 %'.

Gouda

 1. Geschiedenis

  De Krimpenerwaard wordt omsloten door de Hollandse IJssel, de Lek, en de Vlist. Het is eigenlijk een eiland. Een ander woord voor eiland is waard. Het is een karakteristiek veenweidegebied met het kenmerkende patroon van lange smalle graslandpercelen gescheiden door sloten, met kades op de kopse kanten. Deze kades zijn aangelegd bij de ontginning van de polder, die liep van de 11e eeuw tot in de14e eeuw. Het karakter van het landschap is in wezen in al die tijd niet veranderd. Uniek in deze tijd. De Krimpenerwaard heeft een kleinschaliger karakter dan de Lopiker-en de Alblasserwaard. Dit komt omdat er tot nu toe nooit echt grootschalige ingrepen hebben plaatsgevonden. Wel is de rondweg ten ZW van Gouda aangelegd.

  Landinrichting

  Een ouderwetse landinrichting is er nooit uitgevoerd. Eind jaren negentig is er een aanzet tot een landinrichting geweest. TeVoet heeft hiervoor toen een wandelpadenplan gemaakt, dat ook als leidraad heeft gefungeerd bij onze latere inbreng. De afgelopen jaren is er gewerkt aan een Integraal Inrichtings Plan (IIP). Het in 2005 ondertekende Veenweidepact vormde hiervoor de basis. Uitgangspunt is behoud en zo mogelijk ontwikkeling van het cultuurhistorische waardevolle landschap. Naast de aanleg van 2450 ha natuur, duurzaam waterbeheer ter voorkoming van verdere bodemdaling, en versterking van de landbouwstructuur, is uitbreiding van de recreatieve structuur een belangrijk onderdeel.

  TeVoet heeft zitting gehad in de Klankbordgroep. Onze wandelvisie zoals verwoord in het Projectverslag en de door ons voorgestelde routes in de Provinciale Nota Wandelroutenetwerk zijn integraal opgenomen in het IIP. We hebben ons in de Klankbordgroep met name verder sterk gemaakt voor het behoud van de onverharde kades en ons verzet tegen de aanleg van geasfalteerde fietspaden over de kades.

  We zijn dan ook erg gelukkig dat we dit laatste hebben kunnen voorkomen. Niet alleen omdat deze kades een uitstekende ruggengraat zijn voor de wandelstructuur, maar ook omdat ze behoren tot het cultuurhistorisch erfgoed. Ze zijn immers honderden jaren oud en geven vaak de ontginningsgrenzen aan.

  Het Integraal Inrichtingsplan is uiteindelijk door de plannen van staatssecretaris Bleker nooit bekrachtigd. Maar uiteindelijk is er wel een wandelroutenetwerk Krimpenerwaard van de grond getild met een duidelijke inbreng van TeVoet.

  De Wandeling

  Gouda

  1 Start NS-Gouda Centrum zijde. Steek de straat over en ga linksaf richting centrum.

  Bij de verkeerslichten de Kattensingel oversteken en daarna de brug over. Rechtdoor, voetgangersgebied Kleiweg inlopen.

  2 Op de Markt aangekomen, linksaf, voor de Waag langs. Vervolgens rechtsaf Markt oversteken links van het stadhuis langs. Links een smal steegje in, Kerksteeg, die recht op de Sint Janskerk af gaat. Dan rechtsaf de straat Achter de Kerk in; de Sint Janskerk steeds aan je linkerhand houden.

  De Sint Janskerk, beroemd om zijn gebrandschilderde ramen, is de langste kerk van Nederland (123 m). Later in de polder lopend kun je zien hoe groot de kerk is.

  3 Willem Vroesenplein oversteken en rechtsaf de Spieringstraat in. Helemaal uitlopen.

  Bruggetje over en het Houtmansplantsoen doorsteken en links van de molen de dijk oplopen.

  In dit plantsoen heeft vroeger het kasteel van Jacoba van Beieren gestaan. Volgens overlevering zou er van hier naar het Beijersche een onderaardse gang lopen.

  4 Voorzichtig de drukke weg (Nieuwe Veerstal) oversteken en links af over het fietspad langs de Hollandse IJssel lopen.

  5 Brug (“Haastrechtse brug”) over. Direct na de brug wijst een bord “Openbaar voetpad naar Oudebrugweg” naar rechts. Deur openen en over het pad naar de volgende deur.

  De afsluiting van dit stukje openbaar jaagpad is met succes door de werkgroep Gouda-Krimpenerwaard samen met TeVoet aangevochten. (Zie Lopend Vuur 2007 nr.2 voor uitgebreide info)

  6 Linksaf Oudebrugweg in en uitlopen. Op de dijk, de drukke en onoverzichtelijke Gouderakse Dijk schuin oversteken. Goudse Weg in. Rotonde oversteken.

  7 Eerste weg rechts Gouderakse Tiendweg.

  Let op de mooie gietijzeren brug van Cosijn.

  Tussen de Tiendweg en de Gouderakse Dijk is de Zuidwestelijke rondweg aangelegd. De Gouderakse Tiendweg is “verbeterd”. TeVoet heeft zich samen met het Stadssrand Beraad Gouda –Krimpenerwaard ingezet voor het behoud van het tweesporig karakter.
  8 Tiendweg uitlopen (bijna 2 km) en op T-splitsing links. Asfaltweg gaat over in halfverharding, Beijersche weggetje.

  Het Beijersche weggetje hebben we als wandelpad weten te behouden. De Gouderakse Landscheiding (ongeveer parallel aan de hoogspanningsmasten) is een nieuwe wandelverbinding in westelijke richting.

  9 Aangekomen in Het Beijersche linksaf asfaltweggetje.Weg vervolgen tot aan de N207.

  Onderweg in de noordelijke richting kijkend heb je een mooi uitzicht op Gouda en de Sint Janskerk. Vlak voor de N207 ligt net als bij de Gouderakse Tiendweg een gietijzeren brug van Cosijn.

  10 N207 oversteken, houten bruggetje over en graskade op. Graskade maakt bocht naar rechts, doorlopen en vervolgens na 100 meter opletten op begin Schenkelkade aan je linker hand. Deze kade opgaan. Doorlopen (ruim 1 km) tot aan hek.

  Vroeger liep deze kade dood. Het Zuid-Hollands landschap heeft rond de Bilwijkerweg grond verworven waardoor er nu een verbinding met de Bilwijkerweg mogelijk is. In de toekomst (2015) zal er ook een verbinding met de Korte Haastrechtse Tiendweg komen.

  11 Over het hek en rechtsaf kade op van de oude Boezem van Bergambacht, aan het einde links, langs vogelscherm, en de Bilwijkerweg op. Na het oversteken van de Bergvliet direct rechtsaf klaphek door en weg vervolgen langs de linkeroever van de Bergvliet. Pad gaat over in een houtkade. Kade helemaal aflopen.

  De Bergvliet is in 1341 gegraven. De Bergvlietkade is in 2013 deels aangekocht door de gemeente Vlist noordelijke deel), en deels eigendom van het Zuid-Hollands Landschap (zuidelijke deel). De Bergvlietkade is als wandelpad in februari 2014 officieel geopend, samen met het Kraamvrouwen pad en de brug naar Bovenkerkse weg. TeVoet heeft hier sinds de jaren negentig veel werk voor verzet en aan meegewerkt. Zie Lopend Vuur april 2014.

  Kraamvrouwenpad (in het broedseizoen gesloten) verbindt de Bergvlietkade met de Vlist en de Lopikerwaard.

  12 Linksaf, fietspad, Geerpad op.

  Rechts van het Geerpad loopt de Visserkade. Deze kade staat op ons wensenlijstje.

  Het fietspad komt uit in de Alexanderstraat in Vlist. (Volg markering Groene Hartpad. ) Op Julianaplein links aanhouden en tussen huizenblokken door. Grindpad naar West Vlisterdijk.

  13 Weg oversteken en Glijbaanbrug over. Rechtsaf Oostvlisterdijk. Bij kruising met Slangenweg gaat het Groene Hartpad linksaf, wij blijven de Oostvlisterdijk (heet nu Bonrepas) volgen tot in Schoonhoven. Ook het Pelgrimspad en Floris V lopen hier. Je kunt dus de wit-rode markering tot in Schoonhoven gebruiken. De bus naar Gouda vertrekt vanaf het Stationsplein.

  Honden niet toegestaan

  Horeca in Gouda, Vlist en Schoonhoven       

  Eeffien Huizing