• slider1.jpg
 • slider2.jpg
 • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

jaarverslag 2016 vereniging TeVoet

Te Voet - Vereniging van Wandelaars

Jaarverslag 2016

 


 

Het verslag bestaat uit twee delen:

 1. het verslag van activiteiten op bestuurlijk en landelijk niveau;
 2. het verslag van activiteiten in de regio's
  Onder de regio's vind je het verslag van die regio.

 

Deel 1 - Verslag van de landelijke vereniging

Activiteiten van het Bestuur

Het Bestuur is in de verslagperiode juni 2016 - mei 2016 vier maal bijeengekomen. In deze bijeenkomsten zijn de beleidsvoornemens en actiepunten van het Bestuur zoals toegelicht op de ALV van 2016 verder uitgewerkt en de resultaten ervan besproken. Ook zijn nieuwe initiatieven ontplooid. Deze punten worden hieronder nader toegelicht.

Het Bestuur benadrukt nogmaals dat een kleine groep van zeer actieve vrijwilligers een divers takenpakket uitvoert, vaak in opdracht van gemeenten, regio’s, provincies, natuurverenigingen en/of andere instanties. Het valt daarbij nog steeds op dat de genoemde instanties en organisaties niet zozeer een beroep doen op deze vrijwilligers omdat het leden van TeVoet zijn, maar meer omdat ze deskundig zijn en het werk voor weinig of geen geld willen doen. Niet altijd wordt daarbij (in publicaties) voldoende aandacht gegeven aan de specifieke achtergrond van de TeVoet-vrijwilligers. Als vereniging is TeVoet daarom niet altijd zichtbaar.

Het Bestuur overweegt twee maal per jaar een bijeenkomst met contactpersonen en andere actieve leden van TeVoet te beleggen om met hen te overleggen over beleidsvoornemens en de voortgang van beleidsplannen.

Samenwerking met andere organisaties

Mede op basis van de in de ALV van 2016 geaccordeerde Beleidsnotitie heeft het Bestuur gesprekken gevoerd met de directeur van het Bureau van de Stichting Wandelnet en de functionaris verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van Wandelnet. Daarbij zijn de volgende punten aan de orde gekomen:

 • Intensiveren samenwerking Wandelnet en TeVoet.
 • Relaties tussen “Belangenbehartigers” (Wandelnet) en Regiocontactpersonen (TeVoet)
 • Keurmerk van TeVoet voor bepaalde bestaande paden op wandelzoekpagina
 • Aandacht voor nieuwe door TeVoet ontwikkelde paden op wandelzoekpagina
 • Ontwikkelingen rond Wandelrouteplanner

Op basis van de reacties van Wandelnet naar aanleiding van deze gesprekken heeft het Bestuur besloten verder geen acties te ondernemen voor een nauwere samenwerking tussen de Vereniging TeVoet en de Stichting Wandelnet. Dit laat natuurlijk onverlet dat individuele leden van TeVoet (intensief) met Wandelnet zullen samenwerken.

Naar aanleiding van een verzoek van Stichting Groene Hart om een beheerscontract van hun paden rond de Oude Hollandse Waterlinie met TeVoet af te sluiten heeft het Bestuur aangegeven dat het om diverse redenen niet in een positie is om zo’n contract aan te gaan. Het Bestuur heeft met de Stichting Groene Hart afgesproken om TeVoet leden betrokken bij de Groene Hart regio te vragen om als vrijwilliger voor de Stichting Groene Hart eenmalig een controle op deze paden uit te voeren. De coördinatie van de werkzaamheden zal door de Stichting Groene Hart plaatsvinden. Over 1 jaar zal de gang van zaken worden geëvalueerd. Het Groene Hart is geïnformeerd over andere opties voor het beheer en daarbij verwezen naar de regelingen van diverse recreatieschappen. Leden van TeVoet hebben de afgelopen jaren voor de Stichting Groene Hart de Oude Hollandse Waterlinie route ontwikkelt. Deze route loopt door 3 provincies (200 km van Gorkum naar Muiden).

Website TeVoet

Naar de mening van het Bestuur is het primaire doel van de website van TeVoet: communicatie met (potentiële) leden. De site kan ook een belangrijke locatie zijn voor het vinden van /verwijzen van onverharde wandelingen en daardoor aantrekkelijk zijn voor leden en potentiële nieuwe leden. Omdat de website functies bevatte die niet gebruikt worden zoals de Nieuwsbrief en informatie niet altijd geod vindbaar is, heeft het Bestuur Met de webbeheerder Peter Both en met de webbouwer Maria Clarke gesprekken gevoerd die hebben geleid tot een nieuw ontwerp. Dit nieuwe ontwerp wordt op de ALV van 2017 aan de leden gepresenteerd.

Lopend Vuur

Het blad Lopend Vuur kwam drie maal in de verslagperiode uit onder redactie van Rien van den Berg. Zoals steeds heeft een aantal vaste inzenders artikelen ingestuurd. Het reduceren van de relatief hoge kosten voor Lopend Vuur, zoals gesignaleerd op de ALV van 2016, door minder pagina’s op te nemen leek nauwelijks zinvol. Mogelijk konden de verzendkosten goedkoper gemaakt. Een offerte van een andere drukker zou een aanzienlijke besparing van de drukkosten hebben kunnen opleveren. Echter, dit zou betekenen dat de redacteur zich een nieuwe opmaaktechniek zou moeten eigen maken. Omdat over de toekomstige status en de functie van het blad nog niet was beslist, leek dit voor het Bestuur geen goede optie, mede in het licht van een eerder Bestuursbesluit om in de lopende verslagperiode niet in te zetten op een reductie van de kosten van Lopend Vuur.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is op enige punten aangepast. Zo is de Regeling beloningenbeleid en kostenvergoeding vernieuwd en in Lopend Vuur gepubliceerd. De nieuwe tekst wordt op de ALV 2017 aan de leden voorgelegd.

ANBI

De Belastingdienst heeft onze vereniging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 erkend als vereniging die voldoet aan de regels voor een ANBI. Als gevolg hiervan kan een lid de contributie over 2016 en later onder giften aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dit uiteraard als men voldoet aan de giftenregeling.

Ontwikkelingen rond Wandelrouteplanners

Door de Werkgroep Digitale Wandelroute Planner van TeVoet , bestaande uit zes personen, zijn de minimale eisen voor een routeplanner opgesteld. De werkgroep is vijf maal bijeen geweest. Ze heeft in de eerste twee vergaderingen de wandelaar c.q. gebruiker van de planner nader omschreven en vier scenario’s bepaald waarvoor een digitale planner gebruikt kan worden. Alle verschillende bestaande planners zijn door de werkgroep nauwkeurig bekeken. Vervolgens hebben de leden van de werkgroep ieder voor zich zelf bepaald welke functionaliteit zij wenselijk en noodzakelijk achten om over te beschikken. In twee vergaderingen zijn daaruit de minimale eisen opgesteld. Deze concept eisen / wensen zijn vervolgens ter commentaar voorgelegd aan de alle regio coördinatoren en Wandelnet. In de laatste vergadering is dit commentaar verwerkt waarna deze notitie definitief is gemaakt. Het eindproduct wordt gepresenteerd op de ALV van 2017

Ledenadministratie

In de afgelopen periode is de ledenadministratie, mede door de inspanningen van de penningmeester, verder up-to-date gebracht en zijn gegevens aangevuld. Op herhaalde verzoeken om het e-mailadres door te geven, zijn in totaal 112 reacties gekomen. Wel overtreft helaas nog steeds het aantal opzeggingen het aantal nieuwe aanmeldingen. Wegens niet betalen zijn per in mei 3 leden op non-actief zijn gesteld. Op dit moment (mei 2017) heeft de vereniging 474 betalende leden.

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
 • Montferlandse bulten
 • Anders wandelen langs de Maas
 • Rond(je) Leerdam

  Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...