• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

jaarverslag 2016 regio Zuid- Holland

Jaarverslag over het jaar 2016 van het Wandeloverleg Zuid-Holland (WOZH).

 

Algemeen

Deelnemers aan het Wandeloverleg, activiteiten in hoofdlijnen.

Het overleg bestaat nu uit 11 personen en 2 agendaleden: Herman Amptmeijer, Rien van den Berg, Bert de Boer, Peter Both, Eeffien Huizing, Frans Meijdam, Ettjen Modderman, Michiel van Mourik Broekman, Jan Rijnsburger, Kees Rotteveel en Lia Trimp.
WOZH vergaderde in 2016 zes maal op verschillende locaties verspreid over de provincie. Soms waren er gasten op de vergadering, zoals Andre Attema (GPS-deskundige), Arie Warners (KWBN), en Arie Verhaar (provincie).

We organiseerden bijna elke maand een wandeling, om de band met de gewone leden te onderhouden, nieuwe mensen kennis te laten maken met TeVoet en andere deelnemers aan het Wandeloverleg kennis te laten maken met aantrekkelijke delen van het Zuid-Hollands landschap.

 

Landelijke zaken

Peter Both en Rien van den Berg hebben regelmatig overleg gehad met het Algemeen Bestuur over Lopend Vuur en de website van TeVoet. Peter controleert regelmatig de website op foute aanmeldingen etc.

 

Wandelnet

De provinciaal vertegenwoordiger van Wandelnet is Bert de Boer, deelnemer van WOZH. Wandelnet doet soms een beroep op de deelnemers van het WOZH om op lokaal niveau de belangen te behartigen van wandelaars, die vaak samen lopen met belangen van TeVoet.

Belangrijkste dossiers in 2016 waren barrièrewerking en de Omgevingswet.

Een voorbeeld van de laatste is het op lokaal niveau volgen van gemeenten bij het opstellen van een omgevingsvisie (op grond van de Omgevingswet), zodat wandelbelangen voldoende aandacht krijgen (zie www.MijnOmgevingsvisie.nl voor de stand van zaken per gemeente).
Onder de leden van het WOZH is een door Wandelnet ontworpen modelbrief voor gemeenten verspreid, waarin de gemeente wordt gewezen op de wandelbelangen en verzocht deze te borgen in de omgevingsvisie en het daarop gebaseerde omgevingsplan.

Provinciale zaken

Klankbordgroep Wandelroutenetwerk (WRN) Zuid-Holland

Namens het WOZH maken Ettjen Modderman en Bert de Boer deel uit van de klankbordgroep, die als taak heeft:

1. inventariseren van de initiatieven uit de regio’s voor de realisatie van wandelroutes en verbetering van bestaande routes

2. de provincie adviseren over voorstellen tot wijziging van de provinciale Wandelroute­netwerkkaart

3. bevorderen van kennis bij en coördinatie tussen de betrokken organisaties over algemene aspecten met betrekking tot het recreatief/toeristisch wandelen in Zuid-Holland.

In 2016 is de Klankbordgroep bijeengeweest op 13 oktober 2016. In de deze bijeenkomst stond de vraag centraal hoe verder te gaan met de Klankbordgroep nu de subsidieregeling Uitvoeringsregeling Groen (URG) waarmee de uitvoering van het WRN werd gefinancierd, per 1 juni 2016 is geëindigd. Voor nieuwe routes zal financiering moeten worden verkregen via de ‘Landschapstafels groen en recreatie Zuid-Holland’. Probleem is daarbij dat de Landschapstafels de financiering bepalen van veel verschillende activiteiten, waardoor het de vraag is of voldoende oog zal zijn voor de wandelbelangen. De provinciale kaart van het WRN is daarbij – anders dan bij de URG – niet meer het toetsingskader.

Als gevolg van het nieuwe landelijke stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn er agrarische collectieven ontstaan met eigen financieringsmethodieken (Europees). In dit stelsel is er ook een financieringsmodule voor wandelen over boerenland. Omdat de vergoeding aanzienlijk boven die van de bestaande Boerenlandpadregeling gaat, werkt de provincie Zuid-Holland nog niet mee aan deze nieuwe Europese regeling.

Voor de klankbordgroep is belangrijk hoe verdere ontwikkeling kan plaatsvinden en hoe wat nu is opgebouwd, behouden kan blijven.

De leden vinden dat de Klankbordgroep moet blijven bestaan met het oog op:

– netwerksamenwerking regiovertegenwoordigers

– afstemming/uniformiteit

– centrale coördinatie

– kennis delen

– kwaliteit.

Concrete punten van belang zijn daarbij, het beheer en onderhoud, de promotie van het WRN en de borging van het provinciale beleid.

Afgesproken is dat de provincie vooralsnog de coördinatie van de klankbordgroep blijft doen, waarbij de bijeenkomsten een thematisch karakter krijgen. Of en zo ja op welke wijze een nieuwe centrale coördinatie voor het WRN mogelijk is, moet in 2017 duidelijk worden.

Na een poging om tot een verbetering te komen van de digitale wandelplanner van Zuid-Holland is er een TeVoet-project opgezet, en is aan het projectteam deelgenomen, om te komen tot een functionele specificatie voor een landelijke uniforme digitale wandelplanner. Voor TeVoet is van belang dat de planner onverharde paden onderscheidt van verharde delen.

Overleg met Provincie Zuid-Holland over fiets-/wandelinfrastructuur

Het fietswandeloverleg, waar namens WOZH Kees Rotteveel en Bert de Boer aan deelnemen, is ingesteld om de uitvoering van het Fietsplan 2008 van de provincie Zuid-Holland af te stemmen met het Wandelroutenetwerk Zuid-Holland (WRN).

In 2016 is het Fietsplan Provincie Zuid-Holland 2016-2025 verschenen met de Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’, waardoor de noodzaak tot afstemming met het WRN onverminderd aanwezig blijft. Mede in verband met het vertrek van Gijs Overbeek bij de provincie, heeft het overleg enige tijd geen doorgang gevonden.

In augustus heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de nieuwe programmamanager Allard Pannekoek en projectsecretaris Wil de Moor. In die bijeenkomst is afgesproken dat weer periodiek (in beginsel tweemaal per jaar) een fiets-wandeloverleg wordt gepland.

Regio’s in Zuid-Holland

Zuid-Hollandse Eilanden

Regiovertegenwoordiger Frans Meijdam heeft aanzienlijk tijd besteed aan de wandelnetwerken buiten de Zuid-Hollandse Eilanden, met name in Utrecht (Groene Hart Fase B van Recreatie Midden Nederland), in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in Zuidplas. Het gaat vooral om adviezen in de beginfase over wandelroutes en aanbestedingen.

Voor de Stichting Toproutenetwerk zijn enkele nieuwe wandelroutes ontworpen en aanbevelingen gegeven voor de kwaliteitsverbetering van bestaande wandelroutes alsmede adviezen over het gebruik van materialen voor informatiepanelen.


In de Hoeksche Waard is de financiering rond voor een wandelnetwerk met knooppunten. Dit netwerk wordt in 2017 gerealiseerd als een van de laatste in Zuid-Holland. Ook hier treedt TeVoet op als adviseur van de projectleider.
Het TeVoet-ontwerp voor een wandelnetwerk op IJsselmonde (Rotterdam-Zuid, Pernis en Hoogvliet), als sluitstuk van drie aanliggende wandelnetwerken, heeft provinciale financiering verkregen en wordt in 2017 aangelegd.
Het wandelnetwerk op Goeree-Overflakkee is in de zomer van 2016 officieel geopend.

Op Voorne-Putten-Rozenburg is een nieuw wandelnetwerk in gebruik genomen. TeVoet nam deel in de adviserende klankbordgroep. De regiovertegenwoorder coördineert op persoonlijke titel ca. 40 vrijwilligers die de jaarlijkse onderhoudsinspecties uitvoeren.

Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Regiovertegenwoordiger Rien van den Berg heeft zich vooral beziggehouden met de ontwikkeling van een wandelroutenetwerk in de streek. Hij heeft in en buiten de projectgroep zijn lokale kennis van de wandelpaden ingebracht. Diverse malen is hij gaan kijken hoe de situatie in het veld was. Er is meegedacht bij het plaatsen van bruggetjes, zodat dood­lopende kades weer bereikbaar worden voor de wandelaars en de locatie van twee trekpontjes/boten. TeVoet heeft bepleit dat op de kaarten aangegeven wordt wat de ondergrond is van het pad (verhard/onverhard).

Daarnaast is in 2016 een toeristisch overstappunt (TOP) in Vianen geopend, waar is meegedacht over de wandelroutes, die bij de TOP worden aangeboden.

In 2017 kwam ook een wandelbrug over de Dwarsgang (bij Ottoland) gereed, een verbinding waar TeVoet zich hard voor heeft gemaakt bij de aanleg van een fietspad over een destijds onverharde kade. Wandelaars kunnen nu aan de overkant lopen.

Alphen aan den Rijn en omgeving

Het grote werkgebied is aan het eind van het jaar in tweeën gesplitst, waarbij Kees Rotteveel de Rijn- en Veenstreek ten noorden van de Rijn voor zijn rekening neemt en Lia Trimp het deel ten zuiden van de Rijn. Nog gezamenlijk is in november met ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn overlegd over het Wandelnetwerk Rijn- en Veenstreek. TeVoet heeft aangeboden de markering van een deel van het netwerk te controleren.

Bentwoud:

Regiovertegenwoordiger Lia Trimp heeft meegedacht over de verdere ontwikkeling van wandelpaden en doorgaande verbindingen in het Bentwoud. De wandelverbinding met het Gouwebos en de Rotte is er al: je kunt al een doorgaande wandeling maken langs (nu nog) akkerranden naar het Bentwoud. Er zijn meer mogelijkheden gekomen om het Bentwoud in te gaan en er zijn veel onverharde paden om te struinen. De wensen van Te Voet zijn meegenomen in het prioriteitenplan wandelpaden, dat met behulp van sponsoring zal worden uitgevoerd. Aan de zuidkant van het Bentwoud is aansluiting met het wandel­netwerk Hof van Delfland, aan de noordzijde komt het wandelnetwerk Rijn- en Veenstreek. Er is ook een verbinding mogelijk met Rondom Alphen, een wandeling van 60 km rond de gemeentegrenzen van Alphen aan den Rijn.

Rijn- en Veenstreek:

Er ismeegewerkt aan de ontwikkeling van het wandelroutenetwerk Rijn- en Veenstreek, waarvoor de gemeenten Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop en Kaag- en Braassem opdracht hebben gegeven. Er mochten geen nieuwe boerenlandpaden ontwikkeld worden en alle bestaande routes zoals LAW’s van Wandelnet moesten erin worden opgenomen. Van onze reactie is goede nota genomen en er zijn enkele veranderingen ten goede opgenomen. Het plan is eind 2016 in uitvoering genomen en wordt begin 2017 officieel geopend.

Gouwe- en Wiericke:

Het plan voor een wandelnetwerk is uitgevoerd, de officiële opening was najaar 2016.

Krimpenerwaard en Zuidplas

In verband met de afwezigheid van Eeffien Huizing heeft regiovertegenwoordiger Peter Both haar in de Krimpenerwaard een aantal malen vervangen. Daardoor is hij inmiddels betrokken bij het project Recreatie Hollandse IJssel. Het is de bedoeling om het Hollandse IJsselpad dat nu van IJsselstein naar Gouda loopt door te trekken naar Krimpen aan de IJssel, waar de Hollandse IJssel in de Lek uitmondt.

De gemeente Krimpenerwaard wil in het kader van de promotie van deze polder de mooiste wandel- en fietsroute in de gemeente Krimpenerwaard naar buiten brengen. Peter werkt namens TeVoet met een aantal partijen samen om de mooiste route, die uit een aantal wandelingen van verschillende lengte bestaat, vast te stellen.

 

Den Haag en omgeving

Voor het TOP Voorschoten heeft regiovertegenwoordiger Ettjen Modderman aan de voorbereiding bijgedragen. Kees Rotteveel heeft de routes nagelopen, waarbij opviel dat grote delen van het Wandelnetwerk Duin Horst Weide over fietspaden voeren terwijl er prima onverharde alternatieven nabij zijn. Voor de opening van TOP in juli, waarvoor Ettjen publiciteit heeft gemaakt, is geprobeerd tot aanpassingen te komen en voor wandelaars aparte routes te maken.

Knelpunten in het Wandelnetwerk Duin Horst Weide (waaronder ontbrekende verbindingen) zijn op verzoek van de provincie door Ettjen Modderman en Kees Rotteveel geïnventariseerd.

 

Regio Delfland

Voor het vorig jaar geopende routenetwerk met wandelknooppunten in het gebied tussen Hoek van Holland, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam heeft regiovertegenwoordiger Jan Rijnsburger nazorg uitgevoerd. Vrijwilligers van TeVoet en de Midden Delflandvereniging hebben na controle in het veld fouten en verbeteringen gerapporteerd die door de aannemer zijn hersteld.

Een aantal leden van TeVoet neemt deel aan de werkgroep Paden van de Midden Delfland vereniging. De update van de 40 ommetjes in Midden Delfland is afgerond.

Verder is er gewerkt aan het ontwerp van 6 tot 8 dagwandelingen die in 2017 bij het 40-jarig bestaan van de Midden Delfland Vereniging zullen worden gepubliceerd.

 

Lopikerwaard

In overleg met TeVoet-regio Utrecht wordt de Lopikerwaard door de regio Zuid-Holland in de gaten gehouden, door regiovertegenwoordiger Peter Both. De activiteiten in de Lopikerwaard hebben zich beperkt tot het warmhouden van een aantal nieuwe verbindingen in het wandelnetwerk Utrecht West Lopikerwaard. Doordat een aantal agrariërs geen medewerking verlenen, is er weinig voortgang.

In november is er een wandeling rond Oudewater georganiseerd.

Er is een artikel met een wandeling vanuit Schoonhoven voor de nieuwsbrief van de Werkgroep Behoud Lopikerwaard geschreven.

Verder is hulp verleend aan de controle van het wandelnetwerk Gouwe Wiericke. Waar in Woerden de netwerken Gouwe Wiericke en Utrecht West komen, sluiten ze niet op elkaar aan. TeVoet heeft hiervan bij beide provincies melding gemaakt, maar het probleem is tot op heden, ondanks ons aandringen, niet opgelost.

Drechtsteden

Regiovertegenwoordiger Michiel van Mourik Broekman woont op het Eiland van Dordt maar kijkt nadrukkelijk buiten de grenzen ervan. Hij heeft nuttig verkenningswerk gedaan en in een later stadium meegeholpen met het controleren van het bestek. Voor de TOP's Oud Alblas en Alblasserwaard zijn de wandelroutes herzien. Aan de overkant van de Nieuwe Merwede, in Brabant heeft hij zich met zijn Brabantse collega gericht op aantrekkelijke nieuwe wandelroutes in het grote Ruimte voor de rivierproject Noordwaard. De nieuwe Noordwaard is in oktober 2015 geopend. Er is een jaar ervaring met verschillende waterstanden en begroeiingspatronen en er worden nu concrete plannen ontwikkeld.

.In het Wandelroutenetwerk IJsselmonde Oost is een aantal natuurontwikkelingsprojecten gereedgekomen (Crezeepolder, Waalbos, Hooge Nesse, Zuidpolder) die aanpassing van het wandelnetwerk nodig maken.

Ook het netwerk Drechtsteden heeft te maken met aanpassingen, nu de dijkversterking grotendeels klaar is en de Nieuwe Dordtse Biesbosch nu wordt aangepakt. Op het Eiland van Dordrecht blijft het toegankelijk maken voor wandelaars van de dijken om het eiland een langetermijndoel.

Leiden en omgeving.

De eerste fase van het netwerk Duin- en Bollenstreek is in 2015 uitgevoerd. Met boeren wordt nog onderhandeld over een aantal wandelroutes.

Regiovertegenwoordiger Herman Amptmeijer heeft een overleg van Landschapstafels bijgewoond, maar over wandelpaden gaat het maar heel kort.

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
  • Montferlandse bulten
  • Anders wandelen langs de Maas
  • Rond(je) Leerdam

    Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...