• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

jaarverslag 2015 regio Noord-Brabant

JAARVERSLAG 2015 BELANGENBEHARTIGING WANDELEN NOORD BRABANT.

Samenwerking Wandelnet, Te Voet en KWBN

Al langer werkt de Vereniging Te Voet samen met Wandelnet om de wandelbelangen in Noord Brabant voor het voetlicht te brengen. We (= Harry Benschop van Te Voet en Dré Rennen van Wandelnet) hebben daarom bedacht dat het handig is om samen een overzicht te geven van de activiteiten, die wij in 2015 hebben ondernomen.

Daar komt bij dat medio 2015 er contact is ontstaan met de regio Brabant van de Kon. Wandel Bond Nederland (Wil Botman) mede naar aanleiding van de voornemens om op landelijk niveau tot een intensievere samenwerking te komen. Hoewel Wandelnet, Te Voet en de KWBN een iets andere invalshoek hebben bij de belangenbehartiging (Wandelnet richt zich vooral participatie en routes, Te Voet op onverharde paden, terwijl KWBN zich vooral richt op participatie en het organiseren van wandelevenementen), kwamen we tot de conclusie dat een gezamenlijke belangenbehartiging efficiënter zal zijn en ook meer gewicht in de schaal kan leggen doordat wij gezamenlijk een veel grotere achterban vertegenwoordigen. Al werkenderwijs doen wij ervaring op met vorm en inhoud van deze samenwerking.

 

 

Afstemming met provincie en Routebureau/VisitBrabant.

 Begin 2015 waren we trots dat met de teamleider Provinciale Wegen goede afspraken gemaakt konden worden over het betrokken worden van Wandelnet ( en ook de Fietsersbond) in een zeer vroegtijdig stadium bij de reconstructie van provinciale wegen.

In de loop van het jaar is dit in een wat ander daglicht komen te staan door een gewijzigde werkwijze binnen de provincie. Daarbij wordt wel aandacht besteed aan wandel- en fietsersbelangen, maar zijn wij niet meer rechtstreeks partij. Wij vinden dit erg jammer en proberen opnieuw tot een betere werkwijze met elkaar te komen.

Met het Routebureau zijn de contacten minder intensief geweest dan de jaren daarvoor. Dit is o.i. vooral veroorzaakt door de mindere prioriteit die de provincie (en dus ook het Routebureau legt bij het wandelen.

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zijn er een aantal gesprekken gevoerd met politieke partijen met als doel in het bestuursakkoord aandacht te krijgen voor het wandelen. Dit is spijtig genoeg niet gelukt. Het akkoord heeft een sterk economische inslag. Het woord “wandelen” komt in het hele bestuursakkoord niet voor !! Voor zover bijv. fietsen er in voorkomt heeft dit een sterk utilitair karakter (ontlasting van het wegverkeer).

Wij beraden ons momenteel op een manier om bij de provincie meer prioriteit te krijgen voor het wandelen.

 

Provinciale Omgevingsvisie.

Een zeer belangrijke kapstok om de wandelbelangen in het provinciale beleid een prominentere plaats te geven is er voor te zorgen dat we voldoende inbreng hebben in de op te stellen Provinciale Omgevingsvisie. Een eerste document is aangereikt aan de betrokken projectleiding. Daarin wordt informatie gegeven over alle aspecten die te maken hebben met het wandelen waardoor ze in de afwegingen die voor de omgevingsvisie gemaakt gaan worden, een rol kunnen spelen. Vooral in deze bijdrage heeft een intensieve samenwerking tussen Wandelnet, Te Voet en KWBN plaatsgehad. Betreffende document is bij ons op te vragen.

 

Regio Hart van Brabant

Op initiatief van Wandelnet is een project gestart om voor deze regio een totaaloverzicht te verkrijgen van alle bedreigingen en kansen voor de wandelinfrastructuur. Met zo’n inventarisatie kunnen maatregelen beter op elkaar worden afgestemd en gezocht worden naar financiering. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Vitaal Leisure Landschap Hart van Brabant, het Routebureau en de Regio Hart van Brabant. Het gaat om de gemeenten Dongen, Waalwijk, Loon op Zand, Heusden, Oisterwijk, Tilburg, Hilvarenbeek, Goirle en Gilze Rijen. Vrijwilligers, VVV’s, landgoedeigenaren, TBO’s en gemeente-ambtenaren worden bij inventarisatie betrokken. Ook zijn hierbij vertegenwoordigers van wandelorganisaties van de KWBN hierbij betrokken. Medio 2016 is de rapportage gepland.

 

Synchronisatie LAW’s en knooppuntenstelsel

Nadat het Grenslandpad als eerste in Nederland in de provincies Zeeland en Brabant volledig is gesynchroniseerd met de knooppuntenstelsels van beide provincies en dat van Vlaanderen, was afgesproken om het Brabants Vennenpad als volgende aan te pakken. Eerste verkenningen op kaart en in het veld hebben plaatsgevonden, maar het proces is momenteel stil gevallen door onduidelijkheden bij het NIVON over de wijze waarop zij een nieuwe uitgave van de gids (of een alternatief daarvoor) zouden willen uitbrengen en financieren.

Overigens was hierbij ook aan de orde een initiatief van Waterschap De Dommel om een voetpad langs de gehele Dommel aan te leggen over de knooppuntroutes.

 

 N 65 Vught – Helvoirt

 De oversteekbaarheid van de te reconstrueren N65 voor langzaam verkeer is een belangrijk aandachtspunt. Samen met Fietsersbond en Hyppische Bond zijn wij in voortdurend overleg met de projectleiding. Voor het deel tussen Vught en Helvoirt lijkt redelijk aan onze wensen tegemoet te kunnen worden gekomen ( VRI-installatie bij café Het Groene Woud, fietstunnel bij Molenstraat , beter beveiligde oversteek bij Hoge Raam). In Vught zelf ligt dat anders. Hier speelt overigens ook de geplande verdiepte ligging van de spoorlijn Den Bosch / Boxtel. Zeker rond de kruising Boslaan en de (fiets)tunnel bij de Martinilaan zijn er flinke discussies. In dec hebben wij nog een brief aan de Stuurgroep gestuurd, waarin onze wensen nog eens duidelijk zijn verwoord.(kopie is op te vragen). NB bij Boslaan passeert momenteel het Pelgrimspad de N65

 

N 65 Helvoirt – Tilburg

Voor dit tweede deel van N 65 zijn vooralsnog geen gelden beschikbaar. Toch is door Wandelnet ook hier gekeken naar de oversteekbaarheid. Het blijkt dat vooral ten zuiden van Berkel-Enschot er een groot knelpunt is. Oplossing waarschijnlijk pas op termijn mogelijk. (notitie hierover is op te vragen)

In dit verband zijn wij ook gestoten op het initiatief van de gezamenlijke boomkwekers rond de N65, die deze weg willen benutten als “etalage” . Zij hebben een projectplan gemaakt, waarin o.a. ook sprake is van het verbeteren van de wandelinfrastructuur door o.a. routes aan te leggen door de kwekerijen. Wandelnet wordt uitgenodigd voor inbreng in de verdere planontwikkeling

 

N 69 Veldhoven – Valkenswaard – Belgische Grens

 Ten aanzien van het deel dat betrekking heeft op het nieuwe tracé heeft Wandelnet in 2014 een zienswijze ingediend op het Provinciaal Inpassingsplan. De voornaamste bemerkingen van Wandelnet zijn doorverwezen naar het onderdeel Gebiedsontwikkeling van het totale project. Hierover is nog weinig duidelijkheid.

 Het derde onderdeel betreft de reconstructie van de Luikerweg (Valkenswaard – grens). Dit een zeer gevaarlijke weg, waar liefst vier LAW /SP/GR’s kruisen. Wandelnet heeft onlangs bij de projectleiding wederom gevraagd naar de stand van zaken.

 

A 58 Eindhoven – Breda

Grote stukken van de A58 gaan verbreed worden. Aanleiding om te bekijken of de oversteekbaarheid van deze snelweg verbeterd kan worden. Door Wandelnet is daartoe een notitie opgesteld met zeker een viertal verbetermogelijkheden (notitie is op te vragen). Drie daarvan vallen samen met de kruising van belangrijke Brabantse beken. Samen met natuurorganisaties is bepleit om bij deze kruisingen de ecologische verbindingszones meer body te geven, waardoor ook voor wandelaars er extra zeer interessante passeerpunten ontstaan. Dit idee krijgt steeds meer draagvlak !

Eén van de beekpassage betreft de Mark ten zuiden van Breda. Voor het Markdal als geheel worden verbeterplannen gemaakt. (zie hierna)

 Bij verkeersknooppunt De Baars nabij Tilburg bepleiten wij een volledige onderdoorgang, waardoor m.n. het Trappistenklooster vanuit de stad beter bereikbaar wordt en routestelsels beter aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Ook dit idee kan op steun rekenen.

 

Brabantse Biesbosch

In de Brabantse Biesbosch is de Deeneplaat nu ook over land bereikbaar. Op initiatief van TeVoet is een wandelbrug tussen de in het kader van Ruimte voor de Rivier volledig heringerichte Polder Hooge Hof en de Deeneplaat aangelegd. Verschillende partijen hebben aan de financiering van de brug (ruim 20 mille) bijgedragen, waaronder TeVoet. De inspanningen passen in de ambitie om de wandelaar in de Biesbosch meer het ‘Biesboschgevoel’ te geven.

Voor de Noordwaard tussen Werkendam en Kop van ’t Land – dit gebied is de afgelopen jaren volledig op de schop gegaan, het is in oktober 2015 opgeleverd – wordt al enkele jaren stevig ingezet op een aantrekkelijke wandelinfrastructuur. Na veel overleg met Rijkswaterstaat en bewoners waren twee van de drie doorgaande wandelroutes akkoord om na oplevering te gaan realiseren. De zg. middenroute (dwars door het gebied) openbaarde zich evenwel enkele onverwachte knalpunten (stroomgaten). Besloten is eerst een jaar te kijken hoe het gebied zich na oplevering houdt, met name de lage kaden, voordat bekeken wordt of en hoe de bottelnecks kunnen worden opgelost.

 

 Golfbaan Toxandria bij Molenschot

Bij Molenschot is advies gegeven over de wandelinfrastructuur aan de golfbaan Toxandria. Deze heeft aan de zuidkant van het terrein een evz (voor de boomkikker) aangelegd. Langs deze evz zijn wandelpaden aangelegd (in mei 2015 in gebruik genomen), waardoor er een aantrekkelijke oost-westverbinding voor de wandelaar is bijgekomen. Hierdoor is het ook goed mogelijk het wandelnetwerk deels van een oude zandweg te halen die nu midden in de golfbaan is komen te liggen. Met de golfbaan zijn ook afspraken gemaakt over een noord-zuid gerichte wandelroute als de golfbaan terrein aan de westzijde kan verwerven. Daarmee kan de wandelinfrastructuur tussen Bavel, Dorst en Molenschot aanzienlijk verbeteren.

Problematiek Boxtel

In Boxtel is de problematiek van de overweg Kapelweg (op de spoorlijn naar Oisterwijk) eind 2015 opnieuw op de agenda gekomen. Door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg vanuit Haaren naar het industrieterrein Ladonk verliest deze overweg zijn functie voor het autoverkeer. ProRail wil deze overweg helemaal sluiten, in de Raad van Boxtel is erop aangedrongen de overweg Kapelweg voor langzaam verkeer open te houden. Ook de oversteekbaarheid van de nieuwe verbindingsweg en de zuidelijke ontsluitingsweg van Ladonk (de Keulsebaan wordt verdubbeld) voor wandelaars, fietsers en ruiters maken deel uit van de discussie. Alle punten kaderen in de afspraken die Boxtel heeft gemaakt met ProRail over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Daarbij wordt de ‘dubbele overweg’ vervangen door een tunnel voor langzaam verkeer. Nog niet duidelijk is wat er gebeurt met de overwegen ten noorden van Boxtel. In 2016 zal ‘Boxtel’ nog veel aandacht vragen; er wordt samen met Fietsersbond en KNHS opgetrokken. Mogelijk kan in hetzelfde PHS-kader bij Esch een verbinding over/onder de spoorlijn langs de Esschestroom opnieuw op de agenda komen te staan.

 

Markdal

In het Markdal ten zuiden van Breda is medewerking verleend aan het opstellen van een wensenkaart voor de recreatieve infrastructuur. Deze is opgesteld door de vereniging Markdal, die ook het voortouw heeft voor de inrichting van het gebied. Belangrijke wensen voor de wandelaar zijn een doorgaande route noord-zuid van het Ginneken tot Meersel-Dreef, waarbij geen gebruik hoeft te worden gemaakt van het pad dat door fietsers wordt gebruikt en enkele verbindingen dwars op de Mark. In 2016 worden de wensen uitgewerkt, ook hierbij zijn we nauw betrokken.

Het Markdal wordt doorsneden door de A58. Deze wordt tussen Galder en St. Annabosch verbreed tot 2x3 rijstroken. In het kader van deze aanpassing (InnovA58) wordt onder andere ingezet op herstel van de oude Daesdoncksedreef (voor wandelaars) die bij de aanleg van de A58 destijds is onderbroken en een betere doorgang langs de Mark bij de kruising met de A58. Daarnaast vraagt in het kader van InnovA58 de omgeving van landgoed Anneville nog de aandacht.

 

Ommetjes Breda/Natuurpoort Wolfslaar

In de gemeente Breda wordt nauw samengewerkt met de Brabantse Milieufederatie. Deze heeft opdracht gekregen voor het ontwikkelen van een vijftal ommetjes. Door de ommetjes ontstaan nieuwe wandelmogelijkheden in de Lage Vughtpolder (dwars door de weilanden en naar de Spinolaschans), door het zand (in het Cadettenkamp), over een golfbaan, langs de Gilzerwouwerbeek (onderdeel van de al eerder genoemde boomkikkermigratiezone bij Molenschot) en een nieuwe verbinding de stad uit naar de Trippelenberg. De nieuwe ommetjes worden helemaal ingepast in het al bestaande wandelnetwerk, dat hierdoor een behoorlijke kwaliteitsslag maakt.

Tegelijkertijd is ingezet op het inpassen van enkele kleinere ommetjes die bij de Natuurpoort Wolfslaar (wordt 1 mei 2016 officieel in gebruik genomen) worden aangelegd, in de wandelnetwerk. Plus is de aanzet gegeven voor enkele verbindingen vanuit de Natuurpoort naar de omringende natuurgebieden: Markdal, Ulvenhoutsebos en Gilzerwouwerbeek. Ook deze verbindingen worden ingepast in het wandelnetwerk.

Er komt één flyer waarin alle ommetjes en de wijzigingen in het wandelnetwerk worden gecommuniceerd. In deze flyer worden ook de routes vanuit het centrum (VVV/Station) naar de verschillende ommetjes aangegeven, om ook ‘ééndagstoeristen’ beter op de ommetjes te kunnen wijzen.

 

Zandwegen Rijsbergen

Door de overdracht van provincie naar gemeente Zundert dreigen enkele zandwegen in Rijsbergen hun aantrekkelijkheid te verliezen. Men is begonnen met aanbrengen puingranulaat, wat heeft geleid tot de juridische discussie of dit al dan niet als ‘verharding’ moet worden gezien. Hierover lopen contacten met BMF en Brabants Landschap.

 

Vossendijk Baarle-Nassau

De Vossendijk in Baarle-Nassau is vanaf eind november weer toegankelijk voor wandelaars. Zeker tien jaar was de doorgang belemmerd. Ongeveer vijf jaar geleden is de weg door de landinrichting in eigendom van agrariërs gekomen; in die tijd is ook het wandelnetwerk ‘er af gehaald’. Het bleef evenwel een openbare weg. Verschillende partijen hebben steeds geijverd voor openstelling: het is een zandweg met cultuurhistorische waarde, een van de oude ontginningsdijkjes van de heide rond 1850. En inmiddels ook de laatste onverharde verbinding naar de buurtschap Strumpt. De gemeente heeft het tracé aangevuld met zand en enkele hekjes geplaatst om gemotoriseerd verkeer tegen te gaan. Het wandelnetwerk is er weer overheen geleid. De Vossendijk was een van de knelpunten die TeVoet heeft uitgelicht in haar blad Lopend Vuur.

 

Middengeleiders N282 Dorst-Rijen

Bij het grootschalig onderhoud van de oude rijksweg N282 tussen Dorst en Rijen heeft de provincie op een viertal plaatsen ‘middengeleiders’ aangebracht waardoor wandelaars en fietsers veiliger (d.w.z. in twee keer) de weg kunnen oversteken. Precies op die plaatsen die voor de recreatieve wandelaar van belang zijn. Het is een goed voorbeeld hoe de provincie ‘meedenkt’ en meewerkt met het slechten van barrières die N-wegen steeds meer worden.

 

Landinrichting Weerijs-Zuid

     Door de landinrichting Weerijs-Zuid worden de wandelmogelijkheden rond Rijsbergen aanzienlijk uitgebreid: vooral met laarzenpaden langs Aa of Weerijs, Hazeldonksebeek, Bijloop en Turfvaart. Ook zuidelijker langs de Aa of Weerijs ter hoogte van Stuivezand (bij Zundert) worden bij herinrichting van de beek schouwpaden aangelegd die recreatief medegebruik krijgen. Met RWB (de beheerder van het wandelnetwerk in de Regio West-Brabant) wordt in 2016 bekeken hoe een – zeer gewenste – kwaliteitsslag van het netwerk kan worden gemaakt in het gebied ten zuidwesten van Breda.

N638 Zundert-Rucphen

Voor de N683 (Zundert-Rucphen) zijn aan de provincie enkele aandachtspuntenmeegegeven, om mee te nemen in de eerste voorbereiding voor aanpassing van deze weg.

 

Tilburg:   witte vlek

In het wandelstelsel van Brabant is de stad Tilburg een witte vlek. Dit in tegenstelling tot andere Brabantse steden waar het knooppuntenstelsel en LAW’s wel zijn doorgetrokken. Eerste kontakten met de gemeente Tilburg zijn nu gelegd om dit op te vullen

      (een daarop betrekking hebbende notitie is op te vragen)

 

Overleg Routebureau, Brabantse waterschappen en Wandelnet.

Bovengenoemd overleg is eind 2015 weer bijeen geweest. Belangrijkste onderwerp was het aankaarten van een aantal concrete probleemlocaties m.b.t. beloopbaarheid van schouwpaden, die in wandelroutes zijn opgenomen.

 

Herinrichting Chaamse en Ulvenhoutse bossen.
 
SBB gaat beginnen met de planontwikkeling voor herinrichting van deze bossen. Dat kan inhouden dat er een andere zonering komt en dat kan weer gevolgen hebben voor o.a. wandelroutes (maar ook kansen). Wandelnet is uitgenodigd mee te denken.

 

Provinciale beheersplannen Natura 2000

Een scan is gemaakt op de door de provincie gepubliceerde ontwerp beheersplan voor de Natura 2000 gebieden, met name op het effect op wandelmogelijkheden. Geconstateerd kon worden dat er geen negatieve effecten zijn. Het wandelen wordt in de plannen niet als negatief werkend op de natuurwaarden aangemerkt “zolang wandelaars op de paden blijven”.

 

Reacties en aanvullingen op bovenstaande info is zeer welkom

      Dré Rennen Wandelnet   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      Harry Benschop Te Voet (en Wandelnet)   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      Wil Botman KWBN Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
  • Montferlandse bulten
  • Anders wandelen langs de Maas
  • Rond(je) Leerdam

    Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...