• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

Jaarverslag 2015 regio Zuid Holland Nieuwsbrief

Jaarverslag over het jaar 2015 van TeVoet Zuid-Holland.

Algemeen

Deelnemers aan het wandeloverleg, activiteiten in hoofdlijnen.

TeVoet-Zuid-Holland/Wandeloverleg Zuid-Holland, bestaande uit Herman Amptmeijer, Rien v.d. Berg, Bert de Boer, Peter Both, Eeffien Huizing, Frans Meijdam, Ettjen Modderman, Michiel van Mourik Broekman, Jan Rijnsburger en Lia Trimp,  heeft in 2015 5 x vergaderd bij een van de leden thuis. Daarbij ontvingen we 4x gasten: Hans Hartmann, Gerda Vroegop, Karijn Dillmann en van het landelijk bestuur van TeVoet José Noijons en Bertie Schonk, .

Het overleg bestaat nu uit 10 personen en 2 agendaleden.

Landelijke vereniging TeVoet

Wij blijven een klankbord vormen voor de hoofdredacteur van Lopend Vuur, Rien v.d. Berg.

Tijdens de moeilijke periode die het landelijke bestuur van TeVoet doormaakte hebben we ingesprongen. Peter Both heeft na het overlijden van Hans Dannis een aantal maanden de ledenadministratie bijgehouden. Ons Zuid-Hollandse lid Marijke van Steenis heeft het daarna van hem overgenomen.

Peter en Rien hebben in het najaar overleg gehad met het  nieuwe landelijke bestuur over de website en het blad Lopend Vuur. Voor de website zijn via Peter een aantal wijzigingen aangebracht. Qua inhoud blijft Rien de website vullen. Peter verzorgt de aanmeldingen op de website voor de rubriek Speciaal voor leden. Hij zorgt voor aanpassingen van de website en als er problemen zijn, worden die door hem opgelost.

Wandelnet

Eeffien Huizing heeft vele jaren met veel plezier de functie van provinciale vertegenwoordiger van Zuid-Holland voor Wandelnet vervuld. Deze functie wordt nu overgenomen door Bert de Boer.

Provinciale zaken.

Provinciaal beleid en politiek

In 2015 zijn verkiezingen geweest, er is een nieuw college, de gedeputeerde Han Weber is gebleven als de verantwoordelijke voor wandelen. Voor 2015 was er ruim subsidiegeld beschikbaar voor de aanleg van het wandelroute netwerk. De wandelrouteplanner werd gelanceerd, hij staat op de website van de provincie. Voor 2016 is geld om het netwerk te voltooien. Wandelen kwam en komt ook aan de orde bij de erfgoedlijnen, bij de TOP’s en gebiedsontwikkeling door gemeenten en bij het onderhoud van provinciale wegen.

Wandelroutenetwerk Zuid-Holland(Bert, Ettjen)

In de Klankbordgroep zitten twee vertegenwoordigers van TeVoet, Bert de Boer en Ettjen Modderman. Er is 3 x vergaderd.

Op 2 juli, een vergadering in Haastrecht, kwam een aantal thema’s aan de orde. 1e. Waterschappen en de mogelijkheid om te wandelen op schouwpaden, dijken en kaden. Bij waterschappen staat het belang van waterbeheer altijd voorop. Openbaar maken houdt een risico in en per waterschap wordt er heel verschillend op gereageerd. 2e. Wandelen en infrastructuur. Hoe kunnen we voorkomen dat wegen na onderhoud onneembare barrières worden? 3e. TOP’s en het wandelroutenetwerk. 4e. Communicatie via de wandelrouteplanner en een app. Het was de warmste dag van het jaar. De geplande, door ons verzorgde wandeling kwam te vervallen.

De tweede vergadering vond plaats op 3 oktober. Subsidieaanvragen uit de regio’s voor de aanleg van delen van het wandelroute netwerk zijn in die vergadering beoordeeld en goedgekeurd.

De derde vergadering vond op 30 november plaats: dit was een brainstorm over de toekomst van de klankbordgroep. Wij zien het liefst de coördinatie van wandelen, fietsen, varen, paard rijden, e.d. op provinciaal niveau geregeld in een Routebureau zoals in Noord-Brabant en Gelderland. Te meer nu Groenservice Zuid-Holland wordt opgeheven. Daarvoor zijn nog niet genoeg handen op elkaar. Wel bleek in deze bijeenkomst dat de provincie steeds meer gaat terug treden. Tot 1 januari 2017 is de Uitvoeringsregeling Groen (Urg) als subsidieregeling van toepassing. Daarna is onzeker of er een subsidieregeling blijft. Niet uitgesloten is dat verdere realisatie een aanpassing van het WRN dan moet plaatsvinden via de zogenaamde Landschapstafels. Wandelen zal daar een plek op de agenda moeten krijgen.

Uit de brainstorm kwam als resultaat dat een coördinerende rol van de provincie van groot belang wordt geacht. Deze kan plaatsvinden door thematische bijeenkomsten die door een kerngroep worden voorbereid. Verder wordt bezien hoe de diverse overleggen over de netwerken voor wandelen, fietsen en varen kunnen worden geïntegreerd.

Fiets-wandeloverleg Zuid-Holland (Bert)

Dit vindt gewoonlijk 2x per jaar plaats. In 2015 was in september een bijeenkomst gepland, maar die is door de vertegenwoordigers van de provincie van het fietsplan afgezegd.

Wel heeft op 28 oktober 2015 de ‘thema tafel bijeenkomst fietsplan pzh 2015’ plaatsgevonden, maar daar heeft geen vertegenwoordiger van het wandeloverleg zh aan deel genomen.

Gepoogd wordt het fiets-wandeloverleg nieuw leven in te blazen.

Toeristische Overstappunten (TOP’s)
TeVoet in de persoon van Frans Meijdam neemt deel in de TOP adviesraad (andere deelnemers zijn directie van VVV Nederland en VVV ZHZ, de routecommissaris van de ANWB). Daar worden de routebelangen zowel provinciaal als op gemeentelijk niveau behartigd. Bij nieuwe TOP’s worden de voor die regio verantwoordelijke leden uit het Wandeloverleg Z-H betrokken bij de ontwikkeling van wandelroutes.

Integratie van het wandelnetwerk in andere netwerken
Integratie van wandelnetwerken heeft twee kanten: De gemarkeerde wandelnetwerken zelf en de integratie van bestaande wandelroutes zoals LAW’s en streekpaden in het wandelnetwerk.

In Zuid-Holland hebben gemeenten en combinaties van gemeenten wandelnetwerken gemaakt en daarover materiaal gepubliceerd. Wie ‘grensoverschrijdend’ wandelt van het ene netwerk naar het andere haalt zijn informatie van verschillende bronnen. Dat geldt nog sterker bij het overschrijden van een provinciegrens.

Frans heeft afgelopen jaar veel tijd besteed aan de integratie van wandelnetwerken en LAW’s en Streekpaden en het tot stand brengen van een overleg hierover. Het gaat dan concreet om een uniforme aanpak van markeringen.

Regionale ontwikkelingen.

Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Wandelroutenetwerken
De aanleg van het wandelnetwerken op Goeree-Overflakkee is nagenoeg gereed op de informatiepanelen de wandelkaart en app na. Het wandelnetwerk IJsselmonde is uitgebreid met de routes in de gemeente Albrandswaard. Voor het wandelnetwerk op Voorne-Putten en Rozenburg is provinciale subsidie verkregen voor de realisatie in 2016. Voor dit netwerk hebben zich ca. 45 vrijwilligers aangemeld voor de controle van het beeldbestek en de controle van de markeringen na de aanleg. Ik heb er veel tijd in gestoken om de wandelnetwerken van IJsselmonde, Voorne-Putten en Rozenburg en de Hof van Delfland op elkaar te laten aansluiten in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet en Pernis. Het resultaat is teleurstellend. Via, via heb ik vernomen dat er subsidie is verleend voor een wandelnetwerk in de Hoeksche Waard. Hierover heeft geen overleg met TeVoet plaatsgevonden.

Grote Rivierenpad en Kustpad
In samenwerking met de padcoordinatoren en gerelateerd aan het wandelnetwerk zijn er diverse kleine verbeteringen doorgevoerd. Intensief overleg met Natuurmonumenten heeft er toe geleid dat er op de Groene Punt van Voorne en nieuw pad in de duinen is gemaakt door Natuurmonumenten waardoor de afsluiting door de jaarlijkse wateroverlast tot het verleden behoort.

Maand van de Trage wegen
Voor de geplande wandeling eind september op kop van Goeree waren er geen aanmeldingen.

Wandelsamenwerking
Met Hans Hartmann zijn diverse wandelingen uitgezet en ik heb op enkele zondagen geassisteerd bij de ontvangst van de wandelaars (ca. 200/zondag, 8 zondagen/jaar). Omdat deze wandelingen mede worden aangeboden namens TeVoet en er aanmeldingsformulieren en exemplaren van Lopend Vuur worden aangeboden is dit een praktische promotie van de Vereniging. De wandelaars van de 10 en 15 km waarderen de toenemende hoeveelheid onverharde wandelroutedelen. Door het streven om op meer zondagen wandelingen te starten van TOP’s wordt ook via de TOP website reclame gemaakt voor de wandelingen en TeVoet.

Projectadvies
Voor het wandelnetwerk in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heb ik advies gegeven t.a.v. projectorganisatie, materiaalgebruik, aanbesteding en inzet van vrijwilligers. De routeaspecten zijn verzorgd door de Rien (zie aldaar).

Ik breng regelmatig advies uit aan Recreatie Midden Nederland in Utrecht.

Diversen

Via Wandelnet, het Recreatieschap Noord-Holland en de provincie Utrecht heb ik een tweetal studenten geadviseerd bij hun afstudeeropdracht over wandelen op boerenland.

Frans Meijdam

Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

 

Wandelroutenetwerk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

 

Ik ben actief in de opzet van een wandelroutenetwerk in deze regio. Ik breng mijn gebiedskennis in en adviseer in wel of niet opname van wegen in het netwerk. TeVoet is daarbij slechts een van de partijen, zodat compromissen gesloten worden.
Een van de te realiseren wensen is dat een oude doodlopende kade met een brug verbonden wordt aan een grasdijk, zodat er weer een doorgaande route ontstaat.
De planning is dat in 2016 het routenetwerk wordt aangelegd. Hiervoor worden later vrijwilligers geworven die het bestek (o.a. plaats van de routepalen) gaan controleren. Ook TeVoet leden kunnen hier aan meedoen.

 

Wandelroutenetwerk Vianen (provincie Utrecht)
Vanuit mijn gebiedskennis ben ik ook hierin actief. Ook heb ik een bijdrage geleverd aan routes die bij de TOP Pontswaard (bij het pontje Vianen-Nieuwegein) zullen worden aangeboden. Deze TOP wordt eerder opgeleverd dan het routenetwerk, zodat er tijdelijke routebeschrijvingen zullen zijn.

 

Verlegging Pelgrimspad bij Aalst
De verlegging van de route van een drukke dijk naar een oude grasdijk en een natuurgebied is op een oor na gevild. De markering zal door mij worden aangebracht in maart als er een nieuwe uitgave verschijnt van het Pelgrimspad. Zie het artikel in Lopend Vuur van december 2015.

 

Wandeling door uiterwaarden
Op 30 december organiseerde ik een TeVoet wandeling in combinatie met de Wandelpool waar op een deel van het nieuw ingerichte gebied bij Munnikenland kon worden gelopen. In Munnikenland zijn grootschalige vergravingen aan de gang in het kader van Ruimte voor de Rivier. Vereniging TeVoet heeft in de planfase ingesproken om ook de wandelaar nog ruimte te geven.

 

Rien van den Berg

 

Regio Krimpenerwaard, Zuidplas

 

Krimpenerwaard

 

Van het nieuwe Wandelroutenetwerk Krimpenerwaard wordt volop gebruik gemaakt. De gemeente Vlist heeft met de flyer, waar aan TeVoet heeft meegewerkt, in een stand op de Fiets- en Wandelbeurs voor goede PR gezorgd. Vrijwilligers uit de Krimpenerwaard e.o. bewaken het netwerk. Ondertussen blijft de werkgroep werken aan uitbreiding en aan kwaliteitsverbetering. Zo is er een voorstel gemaakt om de doodlopende Tiendweg Oost bij Lekkerkerk door een brug te verbinden met de geïsoleerde wandelpaden van ZHL in de Nessepolder. Een kwakel verbindt de polder op haar beurt met het recreatiegebied De Kwakels. Door het tot stand brengen van deze verbindingen ontstaat er een kwaliteitsverbinding tussen het gebied ten zuiden van de N210 en het wandelroutenetwerk ten noorden van de N210. Op dit moment loopt de verbinding deels over verharde wegen c.q. fietspad.

 

Daarnaast is er samen met de gemeente en de Stichting Het Groene Hart in het kader van de Oude Hollandse Waterlinie gezocht naar meewerkende grondeigenaren om een wandelverbinding in de buurt van de Hemkade ten oosten van Schoonhoven te realiseren.

 

Dit proces loopt nog steeds. De gemeentelijke herindeling op 1 januari 2015 heeft ervoor gezorgd dat de gehele Krimpenerwaard nu bestuurlijk 1 gemeente is. Ik heb kennisgemaakt met de nieuwe wandelambtenaar.

 

Zuidplas.

 

TeVoet participeert in het Platform Mooi Zuidplas en maakt deel uit van de Wandelwerkgroep. De Zuidplas is een lastig gebied voor wandelingen. Vooral door de vele infrastructuur: wegen, snelwegen en spoorlijnen. Na constructief overleg met de gemeente heeft de werkgroep in zeer korte tijd een gefaseerd wandelrouteplan gemaakt dat in september al in de provinciale Klankbordgroep is besproken.

 

Eeffien Huizing

 

 

 

Regio Drechtsteden

 

Wandelroutenetwerk Drechtsteden

 

In juni 2015 werd het wandelroutenetwerk Drechtsteden officieel in werking gesteld, met een vrolijke en zonnige openingsplechtigheid. Dat voorjaar is er hard gewerkt om alle paaltjes en stickers op hun plaats te krijgen en alle fouten eruit te halen. Er is een kaart van het netwerk gemaakt, verkrijgbaar bij de VVV à 2,95 , of te printen via: Wandelnet.nl →vind inspiratie→wandelnetwerken→wandelnetwerk Zuid Holland→Wandelnetwerk Drechtsteden. (Om te printen moet je de kaart opslaan als...., dan pas is hij op een A4 te printen). Op de achterkant van de kaart zijn nog eens 22 “themarondjes” weergegeven. Het netwerk Drechtsteden is ook te vinden op routeplanner: zuidholland.wandelen123.nl, maar het nadeel daarvan is dat daar vooralsnog het onderscheid verhard onverhard ontbreekt.

 

Er is een enthousiaste groep van 17 vrijwilligers om het netwerk bij te houden en markeringen te herstellen.

 

Wandelroutenetwerk IJsselmonde

 

Dit netwerk is al 2 jaar klaar, maar inmiddels is een groep van 3 vrijwilligers gevormd om het netwerk bij te houden.

 

Bewandelbaarheid dijkkruinen

 

Ik ben er niet verder mee gekomen. Om het Eiland van Dordrecht liggen dijken die prachtige wandelroutes zouden zijn, maar die niet toegankelijk zijn. Het waterschap verpacht ze aan boeren die daar hun schapen houden. De boeren zijn in het algemeen niet genegen om wandelaars toe te laten. Een van de redenen is dat wandelaars niet te vertrouwen zijn: wandelaars hebben honden die ze, ook al verbied je het, ze toch los laten lopen en hun schapen opjagen.

 

Voetbrug Deeneplaat

 

Met mijn Brabantse collega Harry Benschop hadden we dit jaar een mooi wapenfeit. In de zomer werd feestelijk een brugje geopend die twee natuurgebieden met elkaar verbindt De Deeneplaat en het gebied van de Jantjesplaat. De Deeneplaat, een mooi oud stuk Biesbos was daarvóór alleen per boot bereikbaar. Als Te Voet hebben we niet alleen het idee gelanceerd maar ook voor een belangrijk deel naar financiering gezocht en gevonden. Er is daar nu een prachtig wandelgebied ontstaan.

 

Noordwaard

 

De Noordwaard is een gigantisch Ruimte voor de Rivier-project in de Brabantse Biesbosch bij Werkendam. Najaar 2015 was het klaar. In de planning was niet aan wandelaars gedacht. Eveneens in samenwerking met Harry Benschop hebben we geijverd om ideeën voor onverhard wandelen geaccepteerd te krijgen. Wat niet meeviel. Het blijft voor 2016 een punt van voortdurende aandacht.

 

Polder Stededijk

 

In najaar 2014 hebben we als lustrumactiviteit van Te Voet daar de ringdijk om de polder geschoond. Hij is nu te bewandelen maar nog alleen per boot te bereiken. Bovendien wordt de hele polder tot 2017 op de schop genomen. We blijven erbij betrokken.

 

Michiel Broekman

 

Regio Delfland

 

Wandelroutenetwerk Hof van Delfland

 

Afgelopen jaar heeft de aanleg van het wandelroutenetwerk (WRNW) Hof van Delfland veel aandacht gevraagd. Dit WRNW is te vinden in het gebied tussen Hoek van Holland, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam.  

 

Bij een WRNW gaat het om de plaatsing in het veld van  informatiepanelen, paaltjes met wandelknooppunten en routepijlen die de knooppunten met elkaar verbinden.

 

Vrijwilligers van TeVoet en de Midden Delflandvereniging zijn in diverse fasen van het project actief geweest. In de voorbereidende fase hebben zij het beeldbestek van de aannemer gecontroleerd en daarbij correcties/verbeteringen aangegeven. 

 

Na de aanleg door de aannemer hebben de vrijwilligers nog eens een fysieke controle in het veld uitgevoerd. Zij hebben bekeken of alle paaltjes en pijlen juist zijn aangebracht en of voor de route ook de meest aantrekkelijke wandelpaden zijn gekozen.

 

Op verzoek van de projectleider van G-ZH hebben in beide fasen leden van TeVoet een coördinerende rol op zich genomen. Bij de opening van Hof van Delfland tijdens een wandelweekend in september hebben leden van TeVoet twee begeleide  wandelingen georganiseerd.

 

Midden Delfland Vereniging

 

TeVoet heeft verder deelgenomen aan de werkgroep Paden van de Midden Delflandvereniging. Deze heeft in april een goed bezocht symposium georganiseerd en is in het najaar gestart met een update van de 40 ommetjes in Midden Delfland.  

 

Jan Rijnsburger

 

Regio Alphen aan den Rijn en omgeving

 

Bentwoud

 

Namens te Voet heb ik meegedacht over de verdere ontwikkeling van het Bentwoud met name voor de doorgaande verbindingen en de wandelpaden.

 

De wandelverbinding met het Gouwebos en de Rotte is er al: je kunt al een doorgaande wandeling maken langs (nu nog) akkerranden naar het Bentwoud.

 

Er zijn meer mogelijkheden gekomen om het Bentwoud in te gaan en er zijn veel onverharde paden om te struinen.

 

Er is een fietspad aangelegd door het Bentwoud, dat in 2016 doorgetrokken wordt richting het Gouwebos.

 

De wensen van Te Voet zijn meegenomen in het prioriteitenplan wandelpaden, dat met behulp van sponsoring zal worden gerealiseerd.

 

Aan de zuidkant van het Bentwoud is aansluiting met het wandelnetwerk Hof van Delfland, aan de noordzijde komt het wandelnetwerk Rijn- en Veenstreek.

 

Er is ook een verbinding mogelijk met Rondom Alphen, een wandeling van 60 km rond de gemeentegrenzen van Alphen a/d/ Rijn.

 

Rijn- en Veenstreek

 

Namens te Voet heb ik meegewerkt aan het wandelroutenetwerk Rijn- en Veenstreek.

 

De gemeenten Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop en Kaag- en Braassem hebben opdracht gegeven voor een wandelnetwerk . Er mochten geen nieuwe boerenlandpaden ontwikkeld worden en alle bestaande routes moesten er in worden opgenomen.

 

Van mijn reactie is goede nota genomen en er zijn enkele veranderingen ten goede opgenomen. Het plan is ingediend en de opzet is, dat het in 2016 gerealiseerd wordt.

 

Gouwe- en Wiericke:

 

Het plan ligt bij de provincie en zal in 2016 worden gerealiseerd, maar er gebeurt niet veel… Eeffien heeft commentaar geleverd in 2014.

 

Lia Trimp

 


Den Haag en omgeving

 

Wandelroutenetwerk Hof van Delfland

 

Ik heb meegewerkt aan de controle van het wandelroutenetwerk Hof van Delfland, waarover Jan Rijnsburger uitvoerig heeft gerapporteerd.

 

Diversen

 

In april heb ik bij het Symposium Midden Delfland een Statement afgegeven over de waarde van onverhard wandelen en de vereniging TeVoet, die staat voor “onverhard natuurlijk”.

 

Voorts ben ik betrokken (geweest) bij Ommetjes Landgoederen, de TOP Zoetermeer en de TOP Voorschoten.

 

Ettjen Modderman

 

Leiden en omgeving.

 

Wandelroutenetwerk Duin- en Bollenstreek

 

De eerste fase van het netwerk Duin- en Bollenstreek is uitgevoerd. Ik heb aan de voorstellen voor verbetering van de routes door verharde paden te vervangen door onverharde paden met vreugde mijn fiat gegeven.

 

Herman Amptmeijer

 

Utrechtse waarden.

 

Eind 2014 is het wandelnetwerk Utrecht West opgeleverd. En daaruit kwam een aantal fouten naar voren die in overleg met Recreatie Midden Nederland zijn opgelost.

 

Verder heb ik mij bezig gehouden met het uitbreiden van dit wandelnetwerk.

 

Ten eerste een verbinding tussen de Lekdijk Oost bij Schoonhoven naar Cabauw om zo een wandelverbinding tussen de Lek en de Hollandse IJssel tot stand te brengen. Dit is niet gelukt omdat Staatsbosbeheer niet wilde meewerken en ook een aantal agrariërs niet bereid waren voor een pad over hun land. Maar deze wens blijft wel bestaan en er is ook bij de gemeente Lopik hiervoor budget beschikbaar.

 

Ten tweede: De gemeente IJsselstein heeft medio 2015 een nieuw plan voor het IJsselsteinse bos gepresenteerd waarin verschillende onverharde wandelroutes zijn opgenomen. En deze kunnen prima aansluiten bij het wandelnetwerk Utrecht West/ Utrechtse Waarden.

 

Peter Both

 

31 januari 2016, samengesteld door Ettjen Modderman.

 

 

 

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
  • Montferlandse bulten
  • Anders wandelen langs de Maas
  • Rond(je) Leerdam

    Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...