• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

Jaarverslag 2014 Brabant

Jaarverslag TeVoet Brabant

N65 Den Bosch-Tilburg

Het Rijk heeft 100 miljoen beschikbaar gesteld voor aanpassing van de N65 in de gemeenten Vught en Helvoirt: 90 miljoen in Vught en 10 miljoen in Helvoirt. Het geld is bedoeld om de leefbaarheid rond deze vierbaans 80 km-weg te verbeteren, niet voor een opwaardering tot autosnelweg. De weg kent momenteel een groot aantal koude oversteken en gelijkvloerse kruisingen. Veelal zijn deze oversteken of de toeleidende wegen niet veilig voor wandelaars. De te treffen maatregelen aan de N65 kunnen tot gevolg hebben dat de barrièrewerking van de weg wordt vergroot.

Tijdens het planvormingsproces is met RWS afgesproken dat de wensen van wandelaars en ander ‘langzaam verkeer’ voor de oversteekbaarheid van de N65 in een memo worden vastgelegd. Daarvoor is samenwerking gezocht met fietsers (Fietsersbond) en hippische sportfederatie. Daarbij is gekeken naar gewenste en aanwezige verbindingen over de N65 (knooppuntnetwerken, routes enz.), het wegvak ligt deels in het Landschap van Allure Het Groene Woud. Verder zijn de CROW-richtlijnen leidend geweest. Centraal op het wensenlijstje stonden vier veilige oversteken. Drie ervan leken eind 2014 te kunnen worden gehonoreerd: 1. ongelijkvloerse oversteek alleen voor langzaam verkeer in de bebouwde kom van Vught waar na realisering wandel- en fietsroutes over worden geleid plus het utilitair fietsverkeer, 2. een vraaggestuurde VRI bij café Het Groene Woud waar wordt aangesloten op de een tiental jaar geleden behouden spoorwegovergang in het Cromvoirtsepad (bij de oversteekbaarheid van de N65 moet tegelijk worden gekeken naar de oversteekbaarheid van de spoorlijn Den Bosch-Tilburg die op een kleine kilometer parallel aan de N65 loopt) en 3. ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer bij Helvoirt. Over een vierde wens – een veiliger oversteek ten westen van Helvoirt – is nog geen duidelijkheid.

Betrokkenheid bij het proces van de N65 kost veel tijd en energie. Zo is deelgenomen aan drie zg. Value Engineeringsbijeenkomsten van een hele dag. Bovendien is er inmiddels al 4 keer een stakeholders-overleg geweest. In 2015 moet er duidelijkheid komen wat de betrokkenheid heeft opgeleverd. Inmiddels worden er vanuit de wandelaars ook al plannen gemaakt voor het westelijker gelegen deel van de N65 richting Tilburg.

Spoorwegovergangen

Twee spoorovergangen vragen al vele jaren (af en toe) aandacht: bij Boxtel (op de lijn naar Oisterwijk) en bij Oudenbosch. Na een ongeluk alweer zo’n zes jaar geleden is een van de spoorwegovergangen tussen Boxtel en Oisterwijk afgesloten; op zich niet zo’n probleem voor de wandelaar, meer voor de fietser. Er is toen samen met fietsers en hippische sportfederatie een plannetje gemaakt hoe de drie doelgroepen het best van noord naar zuid over het spoor konden worden geleid, waarbij het voor de wandelaar en ruiter van belang was dat onverharde wegen niet voor de fietser moesten worden verhard. Met dat plannetje is uiteindelijk nooit wat gedaan omdat de gemeente Boxtel een nieuwe ontsluitingsweg van het industrieterrein Ladonk richting Haaren in ontwikkeling had. Die doorkruist het gebied langs het spoor. En kan ook weer invloed hebben op het al dan niet afsluiten van overgebleven spoorovergangen. Ook de ‘dubbele spoorwegovergang’ vlakbij station Boxtel (en het zg. PHS-programma, Programma Hoogfrequent Spoor) speelt een rol in deze kluwen van plannen. Het verhaal wordt nog complexer omdat belangen van wandelaar en fietser niet altijd parallel lopen. Wanneer definitief uitsluitsel te verwachten is over ontsluitingsweg Ladonk en aan de openbaarheid onttrekken van spoorovergangen, is onduidelijk.

Ook bij Oudenbosch loopt de discussie over het afsluiten van spoorwegovergangen al jaren. Is begonnen met de vraag waar een rondweg moest komen. Die wordt inmiddels aangelegd. Gemeente heeft een advies van de werkgroep Infrastructurele Barrières verkeerd geïnterpreteerd. Wat dat uiteindelijk voor gevolgen heeft voor de besluitvorming om één spoorovergang aan de openbaarheid te onttrekken, is niet te voorspellen.

Biesbosch

Ook al weer enkele jaren is TeVoet Brabant en Zuid-Holland bezig met verbetering van de wandelinfrastructuur in de Biesbosch. In de Brabantse Biesbosch is een complicerende factor dat het hele gebied van de Noordwaard op de schop gaat, eind 2015 moeten de werken klaar zijn. Begin 2015 is ‘groen licht’ gekomen voor het ontwikkelen van drie doorgaande routes door het onherkenbaar veranderde gebied, routes die de wandelaar het ‘Biesboschgevoel’ gaan geven. Het gebied ten zuidwesten van het pontveer naar Dordrecht is al twee jaar opnieuw ingericht. Daar is het TeVoet gelukt een vaste verbinding te maken naar de Deeneplaat, deze plaat as wel toegankelijk maar alleen met een eigen boot bereikbaar. In 2015 wordt de brug aangelegd, TeVoet heeft de financiering ‘geregeld’.

Ruit om Eindhoven

De geplande aanleg van de Ruit om Eindhoven – traject langs het Wilhelminakanaal tussen Son Ekkersrijt en Aarle-Rixtel – gaat ervoor zorgen dat een grote strook langs het kanaal niet meer aantrekkelijk is voor de wandelaar (en fietser). In een uitgebreide reactie op de Nota Reikwijdte en Detailniveau Ruit van Eindhoven heeft TeVoet haar ideeën kenbaar gemaakt. Ook het probleem van toenemende barrièrevorming door aanleg van deze weg én van de te verdubbelen N279 tussen Veghel en Asten (hoort ook bij ‘De Ruit’) zijn benoemd. Voor een regio die zich afficheert als ‘Brainport’ moeten toch betere oplossingen voor de verkeersafwikkeling te vinden zijn dan ‘meer asfalt’.

Het verzet tegen de Ruit is zo groot dat ook de gemeenten in de regio er inmiddels niets voor voelen; ook het rijk heeft haar eerder toegezegde bijdrage bevroren. Alleen de provincie wil de aanleg doorzetten, cruciaal is hoe het nieuwe college van GS er in staat. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Grenslandpad

Voor Wandelnet zijn aftakroutes van het Grenslandpad naar Breda en Baarle-Nassau ontwikkeld. Daarvoor was het nodige overleg met SBB en landgoedeigenaren nodig. Heeft tegelijkertijd enkele ideeën en – op termijn – mogelijke problemen opgeleverd. Bi het laatste wordt gedacht aan de laarzenpaden in het Geersbroek die SBB waarschijnlijk wil afschaffen. Tegelijkertijd is de LAW geheel gesynchroniseerd met de regionale wandelnetwerken; vergde een intensief overleg tussen de verschillende betrokken partijen. Maar door goed luisteren zijn we er prima uitgekomen. Alleen in de binnenstad van Breda liep het op het laatst niet zoals gewenst, maar lijkt het na ruim een jaar toch weer goed te komen.

Ook is gesuggereerd de LAW gebruik te laten maken van een pontje over de Mark bij Strijbeek/Meersel-Dreef. Na veel inspanning is met Natuurmonumenten overeengekomen dat er een verbinding door een weiland en over een akker die bij hen in eigendom is naar een veldkapelletje komt. Dan is het regelrechte tegenvaller als blijkt dat Natuurmonumenten het pontje, na veel problemen, definitief uit de vaart moet nemen. Er zijn ideeën voor een alternatieve route, die moeten nog met Natuurmonumenten worden besproken. Ook de Vereniging Markdal, deze zet zich onder meer in voor een betere recreatieve ontsluiting van het Markdal, zal hierbij worden betrokken.

Wandelnetwerk Regio West-Brabant

Op meerdere plaatsen ten zuiden van Breda zijn suggesties gegeven voor verbetering van het regionale wandelnetwerk, soms door voorstellen voor een alternatieve, aantrekkelijker, route, maar ook wel door het realiseren van ontbrekende schakeltjes.

In de gemeente Baarle-Nassau wordt jaarlijks deelgenomen aan de Dag van de Trage Weg. Op honderden plaatsen in Vlaanderen, sinds kort ook in Wallonië, worden in het derde weekend van oktober problemen met de toegankelijkheid van (openbare) wegen aangekaart of realisaties van kortgeleden opengestelde voetwegen gepresenteerd. In 2014 stond de doorgang over een oud-kloostercomplex ten noorden van Baarle-Nassau op het programma. Tegelijkertijd gaf de eigenaar van een ‘nieuw landgoed’ uitleg over dat landgoed en de wandelinfrastructuur op dat landgoed.

Samen optrekken met Wandelnet

In Brabant werkt TeVoet nauw samen met de provinciaal belangenbehartiger van Wandelnet. Feitelijk wordt gekeken wie mogelijkheden en/of kennis heeft om een probleem aan te pakken. Naast bovenvermelde onderwerpen (sommige ervan zijn wel expliciet door TeVoet op de agenda gezet) is er in 2014 aandacht geweest voor de N69 (Eindhoven-Valkenswaard-grens) en de verbreding van de A58 bij Oirschot en Ulvenhout.

Ook is in 2014 contact gelegd met de provincie. Dat heeft geresulteerd in een periodiek overleg met vertegenwoordigers uit verschillende beleidsafdelingen. Begin 2015 zijn daarbovenop nog veelbelovende afspraken gemaakt met de wegensector over vroegtijdige betrokkenheid van wandelaars en fietsers bij provinciale wegenprojecten. Met als uitdrukkelijke achtergrond om zo kansen om knelpunten voor de wandelaar makkelijker mee te kunnen nemen bij planvoorbereiding nieuwe of te reconstrueren wegen of zelfs bij groot onderhoud.

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
  • Montferlandse bulten
  • Anders wandelen langs de Maas
  • Rond(je) Leerdam

    Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...