• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

Jaarverslag 2014 regio Zuid-Holland

Jaarverslag over het jaar 2014 van TeVoet Zuid-Holland.

Algemeen

Deelnemers aan het overleg, activiteiten in hoofdlijnen.

TeVoet-Zuid-Holland/Wandeloverleg Zuid-Holland, bestaande uit Herman Amptmeijer, Rien v.d.Berg, Bert de Boer, Peter Both, Eeffien Huizing, Frans Meijdam, Ettjen Modderman, Michiel van Mourik Broekman en Jan Rijnsburger,  heeft in 2014 6 x vergaderd bij een van de leden thuis. Daarbij ontvingen we 3x gasten: Iemand van Wandelnet, een pad-coördinator en een wandelaar.

Het overleg bestaat nu uit 9 personen en 2 agendaleden.

De vacature voor de regio voor de regio rond Alphen aan de Rijn, die lang is waargenomen door Eeffien Huizing, zal worden ingevuld door Lia Trimp.

Onder ons is de hoofdredacteur van Lopend Vuur, Rien v.d. Berg, voor wie wij een klankbord vormen. Rien en Peter Both werkten mee aan de realisering van een nieuwe website van TeVoet (in juli gelanceerd en meteen druk bezocht) en de nieuwe ledenwerf-folder van TeVoet. Door het plotselinge overlijden van penningmeester Hans Dannis heeft Peter Both tijdelijk de ledenadministratie op zich genomen.

We hielden contact met de TeVoet leden in Zuid-Holland, stuurden ze via de mail een nieuwsbrief.

In het kader van “TeVoet 20 jaar” organiseerden we een vijftal wandelingen, waar we onze successen, werkzaamheden en wensen hebben laten zien. In samenwerking met Wandelnet hebben we ook potentiele vrijwilligers uitgenodigd voor deze wandelingen. Dit heeft een goed resultaat opgeleverd waardoor onze actieve ledengroep is uitgebreid.

Bij de jubileumactie Polder Stededijk in november was een aantal van ons betrokken.

Provinciale zaken.

Provinciaal beleid en politiek

Er is een reactie geschreven en er is ingesproken op de Provinciale Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit.

Ter voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen in maart 2015 verdiepten we ons in de partijprogramma’s en stuurden brieven naar de provinciale politieke partijen om aandacht te vragen voor wandelen en de wandelinfrastructuur. De partijen bij de Waterschapsverkiezingen “Water Natuurlijk” en de “Algemene Waterschapspartij” hebben het belang van wandelaars reeds in hun partijprogramma’s staan. Het gaat dan met name om recreatief medegebruik van dijken en schouwpaden. Daar hebben we geen actie op ondernomen.

 

Wandelroutenetwerk Zuid-Holland(Bert, Eeffien/Ettjen)

In de Klankbordgroep zitten twee vertegenwoordigers van TeVoet (Bert de Boer en Eeffien Huizing, de laatste is in de loop van het jaar opgevolgd door Ettjen Modderman). Er is 3 x vergaderd. Wij hebben aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de wandelpaden. Alle aandacht gaat op dit moment naar de aanleg (routes, paaltjes, pijltjes, informatieborden) hoe dan ook en waar dan ook. Voor de evaluatie en mogelijke verbetering, e.d. moet ook aandacht en geld worden gereserveerd.

Verschillende combinaties van gemeenten dienden in 2014 subsidieaanvragen in, waarover wij in de Klankbordgroep mede adviseerden. Verder was er aandacht voor een gemeenschappelijk belang: De publiciteit rond het wandelroutenetwerk en het aanmaken van een (landelijke) routeplanner. De problemen met waterschappen, die dikwijls wandelen op schouwpaden en dijken afwijzen, werden besproken. De barrièrewerking van provinciale wegen blijft een zorg.

 

Fiets-wandeloverleg Zuid-Holland (Eeffien, Bert)

Voor het Fiets-Wandeloverleg met de Provincie dat 2x per jaar plaatsvindt, is een inventarisatie gemaakt van de halfverhardingen die gebruikt zijn bij de aanleg van fietspaden en van de effecten van die halfverhardingen op het wandelen en het landschap.

 

TOP’s (Frans)

Op het jaarcongres van de Stichting Toproutenetwerken en de ANWB op 06-11-2014 en op de provinciale Klankbordgroep bijeenkomst op 18-12-2014 is een presentatie gegeven over wandel(route)kwaliteit.

TeVoet deelname aan de TOP-Adviesraad heeft geresulteerd dat er meer aandacht is gekomen voor wandelaars bij Toeristische Overstappunten en waardering voor de adviesrol van TeVoeters bij de realisatie van nieuwe TOP's.

Regionale ontwikkelingen.

 

Krimpenerwaard en Gouda e.o.

2014 was een bijzonder jaar. Twee projecten waar jarenlang aan gewerkt is werden afgerond.

Eerst was er in februari de fantastische opening van het Wandelnetwerk van de gemeente Vlist, met meer dan 70 wandelaars in de stromende regen. Aan dit ommetjesproject, dat als doel heeft de drie woonkernen met wandelpaden te verbinden, was vanaf 2007 gewerkt. TeVoet maakte met twee leden deel uit van de werkgroep. Resultaat: prachtige onverharde wandelverbindingen plus een mooie wandelkaart (link).

Daarna was er in juli de opening van het Wandelnetwerk Krimpenerwaard, waar zo lang TeVoet bestaat aan gewerkt is. 25 km aan onverharde wandelmogelijkheden grotendeels over kades is hierdoor toegankelijk geworden en bewegwijzerd. De werkgroep blijft bestaan om verder te werken aan uitbreiding en kwaliteitsverbetering. Vrijwilligers uit de Krimpenerwaard e.o. bewaken het netwerk o.l.v. Veelzijdig Boerenland.

Dagblad Trouw heeft aandacht besteed aan het netwerk.

Aan het Oude Hollandse Waterliniepad, het lange afstandswandelpad van TeVoet en de Stichting Het Groene Hart, is verder gewerkt. Het noordelijk deel, Wierickeschans-Muiden, nadert haar voltooiing.

TeVoet participeert in het Platform Mooi Zuidplas en maakt deel uit van de Wandelwerkgroep. Zie www.mooizuidplas.nl. Met het Platform is een bezoek gebracht aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waar o.a. problemen met het Grote Rivierenpad aan de orde zijn geweest.

De conferentie “Denk mee met Rijnland” van het Hoogheemraadschap Rijnland is bezocht.

Aan de opstelling van zowel het gebiedsprofiel ruimtelijke kwaliteit Krimpenerwaard als aan het gebiedsprofiel ruimtelijke kwaliteit van Gouwe-Wiericke heeft TeVoet meegewerkt.

Voor het wandelnetwerk Gouwe-Wiericke in wording heeft TeVoet deelgenomen aan de voorbereidende werksessies.

Voor de Rotary van Hazerswoude Rijndijk is een lezing gehouden over het werk van TeVoet. Ons werk kon geïllustreerd worden met onze inspraak m.b.t de barrièrewerking van de N 207 waardoor de Notweg wordt doorsneden.

Op 4 oktober is een TeVoet jubileumwandeling georganiseerd vanuit Haastrecht.

Eeffien Huizing

 

Wandelnetwerk Utrecht West/Lopikerwaard

TeVoet heeft in 2014 zeer intensief meegewerkt aan het realiseren van het wandelnetwerk Utrecht West. Dit gebied dat loopt vanaf Abcoude tot aan Lopik en bestaat uit de Venen en de Waarden. Verschillende leden van TeVoet ( een als projectcoördinator!) hebben werkzaamheden verricht als het op de kaart aanbrengen van wandelroutes en wandelknooppunten, het deelnemen aan werkgroepen, het controleren van de werkzaamheden ( palen en bordjes)  van de aannemer. Verder is er meegewerkt aan de digitale routeplanner. En meedenken hoe dit wandelnetwerk in december op feestelijke wijze in Kamerik is geopend. En hoe dit netwerk zo goed mogelijk gepromoot kan worden.

Daarnaast zijn er in 2014 nieuwe initiatieven geweest voor nieuwe wandelroutes die in dit netwerk passen.  In 2015 krijgt dit een vervolg.

Op 25 oktober organiseerde TeVoet een jubileumwandeling vanuit Lopik in de Lopikerwaard waarbij het Utrechtse netwerk Groene Hart werd aangekondigd en uitgelegd. Met enthousiaste deelnemers die verrast waren door de mooie onverharde wandelpaden door deze mooie streek.

Peter Both

 

de Hollandse Delta

Het door Rijkswaterstaat (met hulp van de ANWB) geïnitieerde project de Blauwe Lijn (nu Deltaroutes) op 28-02-2014 in Ouwerkerk wordt gestadig uitgevoerd in een wat lager tempo. Doel is om de 50 jaar oude Deltawerken weer belangstelling te geven. Op dit moment zijn er enkele fietsroutes gerealiseerd. Wandelnet is bij de Deltaroutes betrokken vanwege de aanwezige LAW's. Lokale wandelrondjes bij de dammen, bruggen en sluizen zitten nog in het vat.

In de 2e helft van 2014 is besloten tot aanleg van een wandelroutenetwerk met knooppunten op Voorne-Putten en Rozenburg. Realisatie eind 2015 of begin 2016. In 2015 wordt er een wandelroutenetwerk aangelegd in de gemeente Albrandswaard op IJsselmonde. TeVoet initiatieven om de netwerken van IJsselmonde en VPR met elkaar te verbinden (door de kernen Hoogvliet en Pernis) hebben tot nu toe bestuurlijk geen resultaat gehad.

Op 12-11-2014 is er een overleg georganiseerd van ons Wandeloverleg met de LAW Pad-coördinatoren in Woerden m.b.t. de inpassing (route, markeringen) van LAW's in wandelroutenetwerken.

Het wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee is eind 2014 gereed gekomen. Realisatie heeft veel tijd genomen vanwege prioriteitstelling bij gemeente en aannemer.

De jubileumwandeling op 18 oktober in de Kwade Hoek en Oostduinen op Goeree-Overflakkee was een groot succes met veel deelnemers, veel onverhard, een mooie omgeving en drie kundige gidsen.

Frans Meijdam

Dordrecht en omstreken.

Actief hebben we meegewerkt aan het Wandelroutenetwerk IJsselmonde dat zomer 2014 klaar was. Onze inbreng was vooral route ontwerp en controle .

Veel tijd is besteed aan het verkennen en ontwerpen van een wandelroutenetwerk Drechtsteden, dat zomer 2015 gerealiseerd gaat worden.

Het jubileum van Te Voet was aanleiding om bij het Parkschap de Biesbosch aan te dringen op de aanleg van een wandelpad rond de nieuw verworven polder Stededijk. Op een zaterdag in november hebben ca 25 Te Voet vrijwilligers met zagen en snoeimessen een prachtig nieuw wandelpad gebaand.

Omdat Dordrecht direct grenst aan de Brabantse Biesbosch is met onze Brabantse collega Harry Benschop gewerkt aan een goede wandelinfrastructuur in de Noordwaard, een van ’s lands grootste Ruimte voor de Rivierprojecten. Een deel is al klaar, het zuidwestelijke, daar zijn mooie nieuwe wandelmogelijkheden ontstaan waar Te Voet aan kon bijdragen. Een concrete activiteit was om financiering te helpen zoeken voor de aanleg van een brug tussen twee wandelgebieden waarvan het tweede alleen per boot bereikbaar was. Dat is gelukt, de brug zal dit seizoen gebouwd worden.

Op 27 november vond een Jubileumwandeling van TeVoet plaats op en rond het Eiland van Dordrecht.

Michiel Broekman

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Er is voornamelijk gewerkt net buiten het gebied in Gelderland om in Aalst het Pelgrimspad te verbeteren, dwz om te leggen van een drukke dijk naar de uiterwaarden. SBB werkt mee, Waterschap wil ook meewerken, maar het traject om tot een overeenkomst van recreatief medegebruik te komen, loopt nog. De recreatiemaatschappij Uiterwaarde wil samen met de vereniging TeVoet de overstapjes maken.

Daarnaast is het reguliere werk gedaan als controle van het traject Schoonhovense Veer - Gorinchem van het Oude Hollandse Waterliniepad en het zeisen van het boerenlandpad bij de Giessen.

Op 11 oktober slingerde de TeVoet jubileumwandeling langs de Linge.

Rien van den Berg.

 

Delfland

TeVoet heeft de planvorming door G-ZH/recreatieschap Midden Delfland voor het Wandelroutenetwerk Hof van Delfland (te markeren met wandelknooppunten) met belangstelling gevolgd. Het plan is vanuit het gezichtspunt van de wandelaar becommentarieerd. Vooral het belang van een groter aandeel onverharde paden en het nut van een kwaliteitscheck door wandelaars/vrijwilligers is benadrukt. Ook Bert de Boer en Ettjen Modderman hebben hieraan meegewerkt.

In 2014 zijn vijf boerenpaden gerealiseerd ter compensatie van de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam (gefinancierd met IODS gelden).

ANV Vockestaert heeft in september het eerste Vliegende Wandelpad feestelijk geopend. Daarbij gaat het om tijdelijk opengestelde wandelpaden over boerenland (zogenaamde pop-up paden).

In Midden Delfland is op 13 september een TeVoet jubileumwandeling georganiseerd ism. Agrarische natuurvereniging Vockestaert. Daarin waren drie boerenlandpaden opgenomen (waaronder 1 pad dat alleen die dag toegankelijk was).

Jan Rijnsburger

Den Haag en omgeving.

Het wandelpadennetwerk Duin, Horst en Weide is in 2014 gerealiseerd. Ik heb meegewerkt aan de voorbereiding van het knooppuntennetwerk “Hof van Delfland”.

Ettjen Modderman.

Leiden en Bollenstreek

WRNW Bollenstreek is in 2014 gerealiseerd en vertegenwoordigers van de agrarische natuurvereniging zijn meteen begonnen met een kwaliteitsverbetering, dwz dat ze willen proberen meer onverharde paden op te nemen. Er is contact geweest met de gemeente Katwijk over de wandelroutes op de TOP aan de Boulevard.

Herman Amptmeijer.

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
  • Montferlandse bulten
  • Anders wandelen langs de Maas
  • Rond(je) Leerdam

    Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...