• slider1.jpg
 • slider2.jpg
 • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

Nieuwsbrieven

jaarverslag 2016 vereniging TeVoet

Te Voet - Vereniging van Wandelaars

Jaarverslag 2016

 


 

Het verslag bestaat uit twee delen:

 1. het verslag van activiteiten op bestuurlijk en landelijk niveau;
 2. het verslag van activiteiten in de regio's
  Onder de regio's vind je het verslag van die regio.

 

Deel 1 - Verslag van de landelijke vereniging

Activiteiten van het Bestuur

Het Bestuur is in de verslagperiode juni 2016 - mei 2016 vier maal bijeengekomen. In deze bijeenkomsten zijn de beleidsvoornemens en actiepunten van het Bestuur zoals toegelicht op de ALV van 2016 verder uitgewerkt en de resultaten ervan besproken. Ook zijn nieuwe initiatieven ontplooid. Deze punten worden hieronder nader toegelicht.

Het Bestuur benadrukt nogmaals dat een kleine groep van zeer actieve vrijwilligers een divers takenpakket uitvoert, vaak in opdracht van gemeenten, regio’s, provincies, natuurverenigingen en/of andere instanties. Het valt daarbij nog steeds op dat de genoemde instanties en organisaties niet zozeer een beroep doen op deze vrijwilligers omdat het leden van TeVoet zijn, maar meer omdat ze deskundig zijn en het werk voor weinig of geen geld willen doen. Niet altijd wordt daarbij (in publicaties) voldoende aandacht gegeven aan de specifieke achtergrond van de TeVoet-vrijwilligers. Als vereniging is TeVoet daarom niet altijd zichtbaar.

Het Bestuur overweegt twee maal per jaar een bijeenkomst met contactpersonen en andere actieve leden van TeVoet te beleggen om met hen te overleggen over beleidsvoornemens en de voortgang van beleidsplannen.

Samenwerking met andere organisaties

Mede op basis van de in de ALV van 2016 geaccordeerde Beleidsnotitie heeft het Bestuur gesprekken gevoerd met de directeur van het Bureau van de Stichting Wandelnet en de functionaris verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van Wandelnet. Daarbij zijn de volgende punten aan de orde gekomen:

 • Intensiveren samenwerking Wandelnet en TeVoet.
 • Relaties tussen “Belangenbehartigers” (Wandelnet) en Regiocontactpersonen (TeVoet)
 • Keurmerk van TeVoet voor bepaalde bestaande paden op wandelzoekpagina
 • Aandacht voor nieuwe door TeVoet ontwikkelde paden op wandelzoekpagina
 • Ontwikkelingen rond Wandelrouteplanner

Op basis van de reacties van Wandelnet naar aanleiding van deze gesprekken heeft het Bestuur besloten verder geen acties te ondernemen voor een nauwere samenwerking tussen de Vereniging TeVoet en de Stichting Wandelnet. Dit laat natuurlijk onverlet dat individuele leden van TeVoet (intensief) met Wandelnet zullen samenwerken.

Naar aanleiding van een verzoek van Stichting Groene Hart om een beheerscontract van hun paden rond de Oude Hollandse Waterlinie met TeVoet af te sluiten heeft het Bestuur aangegeven dat het om diverse redenen niet in een positie is om zo’n contract aan te gaan. Het Bestuur heeft met de Stichting Groene Hart afgesproken om TeVoet leden betrokken bij de Groene Hart regio te vragen om als vrijwilliger voor de Stichting Groene Hart eenmalig een controle op deze paden uit te voeren. De coördinatie van de werkzaamheden zal door de Stichting Groene Hart plaatsvinden. Over 1 jaar zal de gang van zaken worden geëvalueerd. Het Groene Hart is geïnformeerd over andere opties voor het beheer en daarbij verwezen naar de regelingen van diverse recreatieschappen. Leden van TeVoet hebben de afgelopen jaren voor de Stichting Groene Hart de Oude Hollandse Waterlinie route ontwikkelt. Deze route loopt door 3 provincies (200 km van Gorkum naar Muiden).

Website TeVoet

Naar de mening van het Bestuur is het primaire doel van de website van TeVoet: communicatie met (potentiële) leden. De site kan ook een belangrijke locatie zijn voor het vinden van /verwijzen van onverharde wandelingen en daardoor aantrekkelijk zijn voor leden en potentiële nieuwe leden. Omdat de website functies bevatte die niet gebruikt worden zoals de Nieuwsbrief en informatie niet altijd geod vindbaar is, heeft het Bestuur Met de webbeheerder Peter Both en met de webbouwer Maria Clarke gesprekken gevoerd die hebben geleid tot een nieuw ontwerp. Dit nieuwe ontwerp wordt op de ALV van 2017 aan de leden gepresenteerd.

Lopend Vuur

Het blad Lopend Vuur kwam drie maal in de verslagperiode uit onder redactie van Rien van den Berg. Zoals steeds heeft een aantal vaste inzenders artikelen ingestuurd. Het reduceren van de relatief hoge kosten voor Lopend Vuur, zoals gesignaleerd op de ALV van 2016, door minder pagina’s op te nemen leek nauwelijks zinvol. Mogelijk konden de verzendkosten goedkoper gemaakt. Een offerte van een andere drukker zou een aanzienlijke besparing van de drukkosten hebben kunnen opleveren. Echter, dit zou betekenen dat de redacteur zich een nieuwe opmaaktechniek zou moeten eigen maken. Omdat over de toekomstige status en de functie van het blad nog niet was beslist, leek dit voor het Bestuur geen goede optie, mede in het licht van een eerder Bestuursbesluit om in de lopende verslagperiode niet in te zetten op een reductie van de kosten van Lopend Vuur.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is op enige punten aangepast. Zo is de Regeling beloningenbeleid en kostenvergoeding vernieuwd en in Lopend Vuur gepubliceerd. De nieuwe tekst wordt op de ALV 2017 aan de leden voorgelegd.

ANBI

De Belastingdienst heeft onze vereniging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 erkend als vereniging die voldoet aan de regels voor een ANBI. Als gevolg hiervan kan een lid de contributie over 2016 en later onder giften aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dit uiteraard als men voldoet aan de giftenregeling.

Ontwikkelingen rond Wandelrouteplanners

Door de Werkgroep Digitale Wandelroute Planner van TeVoet , bestaande uit zes personen, zijn de minimale eisen voor een routeplanner opgesteld. De werkgroep is vijf maal bijeen geweest. Ze heeft in de eerste twee vergaderingen de wandelaar c.q. gebruiker van de planner nader omschreven en vier scenario’s bepaald waarvoor een digitale planner gebruikt kan worden. Alle verschillende bestaande planners zijn door de werkgroep nauwkeurig bekeken. Vervolgens hebben de leden van de werkgroep ieder voor zich zelf bepaald welke functionaliteit zij wenselijk en noodzakelijk achten om over te beschikken. In twee vergaderingen zijn daaruit de minimale eisen opgesteld. Deze concept eisen / wensen zijn vervolgens ter commentaar voorgelegd aan de alle regio coördinatoren en Wandelnet. In de laatste vergadering is dit commentaar verwerkt waarna deze notitie definitief is gemaakt. Het eindproduct wordt gepresenteerd op de ALV van 2017

Ledenadministratie

In de afgelopen periode is de ledenadministratie, mede door de inspanningen van de penningmeester, verder up-to-date gebracht en zijn gegevens aangevuld. Op herhaalde verzoeken om het e-mailadres door te geven, zijn in totaal 112 reacties gekomen. Wel overtreft helaas nog steeds het aantal opzeggingen het aantal nieuwe aanmeldingen. Wegens niet betalen zijn per in mei 3 leden op non-actief zijn gesteld. Op dit moment (mei 2017) heeft de vereniging 474 betalende leden.

jaarverslag 2016 regio Friesland

TeVoet activiteiten Friesland

Inleiding:

De vereniging TeVoet wordt nog steeds niet uitgenodigd door de provincie Friesland voor beleidsmatige zaken. Er is ook erg weinig sprake van het delen van relevante informatie. Tegelijkertijd krijg ik ook vaak de indruk dat in voorkomende gevallen alles via Wandelnet moet verlopen, en doet Wandelnet er in mijn ogen ook erg weinig daar verandering in aan te brengen.

Groot–Frieslandpad

Na de officiële opening van de route in september 2016 is Wandelnet beheerder van de route geworden en zorgt voor de verdere werkzaamheden. Zoals het uitgeven van de bijbehorende gids, website beheer en natuurlijk het coördineren van de vrijwilligers. De route is daarmee ook onderdeel van het Nederlandse netwerk van LAW routes geworden.

Werkgroep

Het is erg jammer dat initiator Martien Veth dit heugelijke feit niet heeft mogen meemaken. Vorig jaar kwam daarnaast ook het droevige bericht van het overlijden van Ab Wijnberg in Veendam. Samen met Paul Wesselius hebben zij de route in Drenthe, Groningen en Ostfriesland vormgegeven. Ab en Paul hebben daarmee ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de uiteindelijke route.

Provinciaal beleid

Eindelijk is er dan ook in Friesland extra aandacht voor wandelaars gekomen. In de gezamenlijke nota van fiets en wandelbeleid komt helaas het woord fiets (!) het meeste voor. Het beschikbare budget is Euro 1.000.000 dat klinkt op zich mooi maar gaat naar palen etc. De fietsersbond is ook simpelweg veel beter in het lobbyen dan de wandelorganisaties. Die hebben allemaal verschillende agenda,s daar begrijpt de provincie Friesland niets van. En eventuele gezamenlijke standpunten blijven voor iedereen dus onduidelijk.

Marrekrite

De organisatie is al jaren actief en is belast met het beheer van aanlegplekken en steigers in Friesland. Daar zijn nu de andere werkzaamheden bijgekomen, het lijkt goed te lopen. Deze organisatie was ook al verantwoordelijk voor het onderhoud van het fietsknooppunten netwerk Daar is nu het wandelknooppunten netwerk bijgekomen.

“Witte vlekken”

Op verzoek van de Marrekrite proberen de verschillende organisaties aan te geven waar het wandelnetwerk leemtes vertoond. Of die daarna op te lossen zijn mag worden betwijfeld. Om te beginnen zitten er geen boerenlandpaden in de netwerken (!) dat was een uitdrukkelijke eis van de provincie Friesland. Dat maakt tegelijkertijd dat onderzoek tot een soort farce. Het is echter wel nuttig dat duidelijk aan te geven zodat mocht het beleid (of de vergoedingen)veranderen er in ieder geval duidelijk is waar paden of mogelijkheden missen.

Actuele ontwikkelingen

Wandelaars faciliteren

Al geruime tijd probeer ik de provincie te interesseren voor het opzetten van een pilot voor bagagevervoer. Tot nu toe met weinig succes, wel zijn enkele ondernemers dit zelf vorm gaan geven. Dit wordt door hun gecombineerd met een haal en breng service van wandelaars. Dat was een ander idee van mij, daardoor kunnen ze mensen langer “vasthouden” op hun accommodatie. Die lopen dan vanaf die plek bijvoorbeeld 3 etappes van het Groot–Frieslandpad. En het idee is gemakkelijk te implementeren in de bedrijfsvoering van de ondernemers.

Voor het OV heb ik het Groene Halte principe in gedachten, helaas toont Arriva tot nu toe weinig of geen interesse. Dat zou feitelijk ook meer door Wandelnet gesteund moeten worden. Zij zitten zo nu en dan aan tafel met de provincie en ik niet!

Advies routeontwikkeling”Odulphusroute”

Het afgelopen jaar heb ik veel tijd gestoken in onderzoek naar mogelijke trajecten van een pelgrimsroute. Deze thematische route moet wandelaars door Zuidwest Friesland, Gaasterland en de Greidhoek voeren. De route bestaat straks uit ongeveer 14 dag etappes en heeft een totale lengte van 240 km. In verband met het (lopende) subsidietraject kan ik er nog weinig over loslaten. Waarschijnlijk wordt de route samen met AbelLive in de markt gezet. In de concept route zitten zoveel mogelijk onverharde paden. Een aantal daarvan zitten dan ook niet in het wandelnetwerk opgenomen.

Verkennend onderzoek

Daarnaast ben ik de afgelopen maanden begonnen met een route verkenning voor een tweede thematische route. Deze route zou als onderwerp “ de Vervening” in Friesland moeten hebben. Deze route kan een lengte van ongeveer 180 km krijgen. Afhankelijk van welke begrenzing men hanteert voor het veengebied. Mijn verkenningen wijzen uit dat er een aantrekkelijke route mogelijk is. Als dat is afgerond probeer ik de route ook gerealiseerd te krijgen. Dat is dus een meerjarig project te noemen omdat daar verschillende partijen bij betrokken moeten worden.

Samenvatting

De vereniging TeVoet is volgens mij veel te weinig zichtbaar en ook het verschil met Wandelnet is moeilijk uit te leggen. Meestal bereiken mij berichten via de pers (!) en niet via Wandelnet. Publicitair heeft TeVoet in mijn ogen het Groot-Frieslandpad onvoldoende als een eigen routeproduct weten te “borgen” Dat was wel mijn verwachting, dat valt nog deels recht te zetten via publicaties en de eigen website van TeVoet! Effectieve lobby kan alleen succesvol zijn bij een goede informatievoorziening, uitwisseling van informatie en bekendheid van de naam TeVoet. Mij lijkt het ook nog steeds zinvol eens een echte campagne op te zetten om meer leden te krijgen, daar heb ik vorig jaar een voorstel voor gemaakt wat echter niet aan de leden is voorgelegd. Ik vrees dan ook dat de neerwaartse spriraal van het ledental doorzet.

”Zaaien en oogsten”

Kortom ik probeer op een andere wijze bij te dragen door onder andere routeontwikkeling. Daarbij laat ik mij niet alleen leiden door het wandelnetwerk zoals dat nu bestaat. Dat is zeker niet compleet te noemen, terwijl de provincie wel de wens uitspreekt dat toekomstige routes daar (uitsluitend?) gebruik van gaan maken.

Daarmee wil ik ook duidelijk maken dat niet alles zich laat vertalen in knooppuntpalen en netwerken. Routes kunnen er aan bijdragen dat paden in gebruik blijven en daarmee een groter kans op behoud hebben. En het “ontzorgen ”van wandelaars kan meer mensen lokken naar deze prachtige provincie. Er is hier fantastisch te wandelen in allerlei landschappen dat is onbekend omdat op bijna elke folder weer ergens een boot staat….En straks waarschijnlijk vooral fietsen!

Politiek Friesland

Het is duidelijk dat hier zaken totaal anders verlopen dan in andere provincies. Overleg is niet structureel en ook de provincie gaat eerder praten met andere partijen. De KNBLO wordt namelijk wel regelmatig uitgenodingd. Terwijl die nauwelijks aandacht aan belangenbehartiging en of wandelbeleid lijken te besteden.

Dat kan alleen veranderen met een zichtbaarder maken van Wandelnet en of TeVoet.

En het aangaan van coalities met andere organisaties zoals de fietsersbond.

jaarverslag 2016 regio Flevoland

Regio Flevoland

TeVoet Flevoland heeft in 2016 contact gehad over een wandelnetwerk in de gemeente Noordoostpolder. Bij de gemeente is er echter gebrek geld hiervoor. Ondertussen heeft de provincie Flevoland een opdracht voor een wandelnetwerk in haar gebied verstrekt aan Wandelnet.
In een andere hoedanigheid zijn er drie wandelroutes vanuit bezoekerscentrum De Gesteentetuin bij Schokland beschreven voor het Flevolandschap, waarbij het uitgangspunt van TeVoet leidend was, zoveel mogelijk onverhard.

Er is regelmatig contact met de belangenbehartiger Flevoland van Wandelnet. Ook wordt geparticipeerd in de markering van LAW 1-2 het Pionierspad.

 

Jan Frederik Lubbers

jaarverslag 2016 regio Gelderland

Activiteiten Te Voet Gelderland 2016/2017

In Gelderland is Te Voet met de belangenbehartiging aangesloten bij het Wandeloverleg Gelderland (WOG). Daarin komen , onder voorzitterschap van het Wandelnet, verschillende wandelorganisaties bij elkaar om de Gelderse wandelbelangen te vertegenwoordigen.

Ik probeer me daarbinnen vooral te richten op de voor Te Voet belangrijke zaken als het opheffen van barrières, het behoud van onverharde paden e.d. en het voorkomen dat wandelbelangen gelijk gesteld worden aan fietsbelangen. In sommige gevallen wel, maar er zijn verschillen.

In Gelderland worden twee nieuwe rijkswegen aangelegd (A15, N18). Daarbij wordt , veelal ook met de gemeenten samen, gewerkt om een aantal (ongelijkvloerse) oversteken gerealiseerd te krijgen. De provincie pakt om de negen jaar wegvakken voor groot onderhoud aan. In de préverkenningsfase kunnen we onze wensen en suggesties meegeven. Realiseren is vaak afhankelijk van financiën. We zoeken ook naar combinaties van maatregelen en het meeliften. En we kunnen wijzen naar de provinciaal vastgestelde Omgevingsvisie, waarin wandelnetwerken een prominente plaats heeft gekregen. brengen.

Het WOG is ook nauw betrokken bij de aanpak van niet-beveiligde overwegen. Er is een inventarisatie gemaakt en deze wordt aan Prorail gezonden.

Het WOG richt zich voor wat betreft het streven naar de ontwikkeling van een wandelnetwerk in eerste instantie op de Veluwe. De provincie heeft de Veluwe ook als speerpunt uitgezet. Voor de overige regio’s Achterhoek en Rivierenland zijn contacten uitgezet met zijn initiatieven ontstaan met o.m. het Recreatieschap.

Verder probeert het WOG de gemeenten bij te staan op het punt van wandelen bij het opstellen van een gemeentelijke Omgevingsvisie.

Het WOG heeft een jaarlijks overleg met de padcoördinatoren.

Nico Vlasveld, 27/04/2017

jaarverslag 2016 regio Utrecht

 1. Regio  Utrecht

De belangenbehartiging in de regio Utrecht richt zich al sinds 2010 vooral op het realiseren van een goed wandelnetwerk met zoveel mogelijk onverharde paden. Het Utrechtse wandelknooppuntensysteem wordt in 4 fasen aangelegd in de polders rondom Utrecht. De Utrechtse Heuvelrug met de vele landgoederen maakt jammer genoeg een eigen keuze: geen knooppuntensysteem maar min of meer gekoppelde traditionele paaltjesroutes één richting op. In 2016 ondersteunden vrijwilligers van TeVoet Recreatie Midden Nederland voor het ontwerp routenetwerk voor zg. fase C van het Wandel Route Knooppunten Systeem. Fase C betreft de Kromme Rijnstreek. Nadat we in 2015 input hebben geleverd voor Fase B, de Vechtstreek, Noorderpark en rond Vianen (voorjaar 2017 gaan de paaltjes de grond in). Eind 2014 is fase A afgerond in het Groene hart van Utrecht (zie voor het netwerk, de kaart en de routeplanner http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/210/Wandelplanner.html). Op de kaart en de routeplanner zijn zeer duidelijk de onverharde paden zichtbaar. Van TeVoet zijn bij het ontwerp en controle van het knooppunten systeem 10 vrijwilligers betrokken. In al deze projecten wordt samengewerkt met medewerkers en ook vrijwilligers van verschillende instanties. Zoals een klein onderdeel in het Noorderpark: een klompenpad bij Tienhoven met lokale groepen, het Landschap Erfgoed Utrecht, betrokken gemeentes en Natuurmonumenten. Samenwerking met vrijwilligers van Wandelnet is nog niet goed van de grond gekomen, mede doordat er nog geen continuïteit is in de functie van belangenbehartiger namens Wandelnet in Utrecht.

Nu alle paaltjes van fase A in de grond staan, konden we in het Utrechtse ook de schildjes voor de Oude Hollandse Waterlinie Route op de WRKS paaltjes schroeven (een project van TeVoet Zuid-Holland voor de Stichting Groene Hart, zie http://www.ontdekdewaterlinie.nl/waterliniepad). Een stevige klus, zowel lichamelijk als in tijd. En de route beschrijven. Nog niet helemaal afgerond, helaas, door tekort aan de benodigde schildjes (binnen- en buiten broedseizoen).

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
 • Montferlandse bulten
 • Anders wandelen langs de Maas
 • Rond(je) Leerdam

  Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...